"Na istotną zmianę wyniku złożyły się przede wszystkim: - zmiana na poziomie różnic kursowych: zysk w wysokości 5,8 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. wobec straty w wysokości 0,1 mln euro w pierwszym kwartale 2016 r.; przyczyną tej różnicy było umocnienie się walut krajowych względem euro w pierwszym kwartale 2015 r., podczas gdy w pierwszym kwartale 2016 r. kursy walut pozostawały stosunkowo stabilne; - wzrost kosztów finansowych z 1,0 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. do 2,0 mln euro w pierwszym kwartale 2016 r., wynikający głównie ze straty z tytułu instrumentu pochodnego związanego z kredytem udzielonym hotelowi Hilton" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,61 mln euro wobec 1,31 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,31 mln euro w I kw. 2016 r. wobec 7,8 mln euro rok wcześniej.

"Biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie na rynkach finansowych, priorytetem jest dla nas poprawa płynności, zapewnienie sobie dostępu do kapitału i nabywanie nowych gruntów pod inwestycje. Osiągnięcie tych celów ma szczególne znaczenie dla Grupy, ponieważ stanowi podstawę działań podejmowanych w celu ukończenia obecnie realizowanych inwestycji, a jednocześnie sprzyja rozwojowi prowadzonej działalności" - napisał przewodniczący rady dyrektorów spółki Mark Chasey w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że mimo trudnych warunków prowadzenia działalności grupa osiągnęła kilka kluczowych celów: - warszawskie inwestycje mieszkaniowe Grupy (Capital Art Apartments − etapy III i IV, Apartamenty przy Krasińskiego i Concept House) cieszyły się dużym powodzeniem, a proces ich sprzedaży został niemal zakończony. Ponadto w IV kw. 2015 r. Grupa rozpoczęła roboty budowlane w ramach drugiego etapu inwestycji Apartamenty przy Krasińskiego w Warszawie. W lutym 2016 r. uzyskano finansowanie bankowe dla tej nowej inwestycji.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi obecnie działalność na rynkach nieruchomości w Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii i Rumunii. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)
(ISBnews)