Zysk operacyjny wyniósł 7,84 mln zł wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 120,44 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 125,88 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 2,66 mln zł wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2016 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży o ok. 4,3 % niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Struktura sprzedaży Grupy w I kwartale 2016 r. uległa znacznym zmianom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ok. 87% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowała sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych, stanowiąca 45% tych usług (wzrost udziału o ok. 26 pkt proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego), a także segment budynków, usługowych i handlowych, który stanowił ponad 36% sprzedaży (spadek udziału o prawie 13 pkt proc.) oraz segment budynków użytku publicznego, który wygenerował ok. 20% przychodów co oznacza wzrost udziału o ponad 13 pkt proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego" - czytamy w raporcie

Udział przychodów z usług wynajmu, sprzedaży pozostałych usług i sprzedaży materiałów i towarów w przychodach ze sprzedaży nie uległ znaczącym zmianom. W okresie sprawozdawczym spadł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 5,51% w I kwartale 2016r. do 2,91%, podano także. 

W I kwartale 2016 r. Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Rentowność sprzedaży Grupy w tym okresie względem analogicznego okresu 2015 r. uległa podwyższeniu o 1,56 pkt proc. Co wynikało głównie z wzrostu rentowności w segmencie robót inżynieryjno-drogowych i budynków użytku publicznego. Wpływ na wynik na sprzedaży w segmencie sprzedaż pozostałych usług, miała poniesiona w I kwartale 2016 strata przez spółkę zależną Expo Mazury S.A. (dawniej Expo Arena S.A.), podano też w materiale.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2015 r. miał 760,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)