Zysk operacyjny wyniósł 114,39 mln zł wobec 37,84 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA za I kwartał 2016 roku wyniósł 175 mln zł, co oznacza wzrost o 34,6% r/r). Przełożyło się na ta marżę EBITDA na poziomie 25,74% (+8,52 pkt proc. r/r).

"Czynnikami wspierającymi poprawę wyniku w dużej mierze były: większy wolumen produkcji własnej, działania zmierzające do poprawy efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów utrzymania majątku produkcyjnego, jak i niższe koszty zakupu paliwa. W Grupie podejmowane są dalsze działania ograniczające koszty w ramach przygotowywanego programu poprawy efektywności. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost zanotowanego w I kwartale 2016 roku zysku netto była niższa o 31 mln zł amortyzacja, wynikająca z niższej wartości majątku po odpisie aktualizującym dokonanym na koniec 2015 roku" - skomentował prezes ZE PAK Aleksander Grad, cytowany w komunikacie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 680,04 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 755,19 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2016 roku produkcja energii elektrycznej Grupie ZE PAK wzrosła o 6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, jednak przychody ze sprzedaży spadły o 9,9%, co spowodowane było znaczącym zmniejszeniem wolumenu energii z obrotu o 27,4% oraz spadkiem osiągniętej ceny sprzedaży o 1,3%. Średnia cena sprzedaży energii w I kwartale 2016 roku ukształtowała się na poziomie 174,21 zł/MWh" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 69,09 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Grupa, pod względem ilości wytwarzanej energii elektrycznej, jest piątym wytwórcą w Polsce z udziałem wynoszącym około 7% w krajowym rynku wytwarzania energii elektrycznej. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)