Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 12,41 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 22,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność zaniechana Getin Holding obejmuje aktywa i zobowiązania grupy GetBack jako przeznaczone do zbycia. W połowie marca Getin International S.a r.l. podpisał ze spółką Emest Investments Sp. z o.o. umowę sprzedaży 100% akcji spółki GetBack S.A. za cenę sprzedaży 825 mln zł. Umowa zawiera warunki zawieszające, których realizacja powinna nastąpić nie później niż do 31 lipca br.

Holding podał, że dzięki stabilizacji sytuacji spółek z grupy odnotował poprawę rentowności biznesów zagranicznych. Grupa przeprowadziła także transakcję sprzedaży pakietu akcji Getin Leasing.

"Zakończony kwartał stał pod znakiem poprawy rentowności działalności zagranicznej. Wszystkie grupy biznesowe działające w ramach holdingu, z wyłączeniem Carcade, odnotowały zysk netto. Warto podkreślić, iż po raz pierwszy od dwóch lat zysk został wypracowany także przez Grupę Idea Bank Ukraina, co niewątpliwie świadczy o poprawie sytuacji w tym kraju" - powiedział prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek, cytowany w komunikacie. 

"Zakup pakietu akcji Getin Leasing w pierwszym kwartale 2015 roku i obecna sprzedaż były udaną operacją z punktu widzenia zarówno zysku, jak i  płynności" - dodał.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 181,8 mln zł wobec 119,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 102,44 mln zł wobec 92,11 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 22,69 mld zł na koniec I kw. 2016 r. wobec 23,17 mld na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 24,72 mln zł wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Getin Holding jest holdingiem finansowym działającym na rynkach Europy Wschodniej. Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

(ISBnews)