Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,18 I kw. 2016 r. wobec 6,09 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 7,56 mln zł wobec 2,2 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 368,05 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 323,36 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 3,37 mln zł wobec 15,6 mln zł straty rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa PBG osiągnęła sprzedaż w wysokości ponad 368 mln zł, odnotowując przy tym zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 26,5 mln zł oraz zysk netto [ogółem z działalności kontynuowanej i zaniechanej] na poziomie 2,1 mln zł. Zarówno przychody ze sprzedaży oraz zysk brutto na sprzedaży ukształtowały się na wyższych poziomach aniżeli w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Grupa kapitałowa nie odnotowała w omawianym okresie zdarzeń jednorazowych, które miałyby istotny wpływ na wynik finansowy. Przychody ze sprzedaży PBG i POG oraz Grupy Rafako stanowią odpowiednio 9% i 87,5% sprzedaży Grupy PBG" - czytamy w komunikacie.

W omawianym okresie Grupa PBG wypracowała 26,5 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, w porównaniu do 22,5 mln zł zysku zaraportowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Udział segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej w przychodach Grupy PBG, wyniósł 8%. Z kolei udział segmentu budownictwa energetycznego wyniósł 90%. Oba wspomniane segmenty są strategicznymi obszarami działalności Grupy PBG, podano również.

"W pierwszym kwartale 2016 roku Grupa PBG odnotowała zysk operacyjny na poziomie 7,6 mln zł w porównaniu do stary operacyjnej na poziomie 2,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na taki poziom miały:
a) koszty ogólnego zarządu, które wyniosły 17,2 mln zł;
b) pozostałe przychody operacyjne w kwocie 9,1 mln zł;
c) pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły 3,6 mln zł" - czytamy dalej.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

(ISBnews)