"Bez zdarzeń nadzwyczajnych, które mogłyby wpłynąć na cały sektor - np. ustawy frankowej, czy spreadowej - nie zakładamy straty w tym roku" - powiedział Rosiński podczas telekonferencji.

Getin Noble Bank odnotował 18,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 128,59 mln zł zysku rok wcześniej.

"Realizujemy nasz plan zmniejszania kosztów finansowania. Miesiąc do miesiąca może jeszcze tak bardzo tego nie widać, ale różnica pomiędzy I kwartałem 2015 roku i I kwartałem 2016 roku to 140 mln zł. Jesteśmy w stanie o ok. 20 punktów bazowych zejść z kosztem finansowania na koniec roku. W II kwartale spodziewamy się dalszego spadku kosztów finansowania i poprawy wyniku odsetkowego" - powiedział prezes.

Dodał, że ambicją GNB jest także dalsza redukcja kosztów, które spadły w I kw. o 10,5% w skali roku do 244,4 mln zł,

"Celem jest zmniejszenie kosztów o ok. 70 mln zł w całym roku. W I kwartale one już spadają i trend jest pozytywny" - wskazał prezes.

Rosiński poinformował, że w związku z faktem, iż bank kontynuował w I kwartale 2016 roku program wzmocnienia pozycji kapitałowej zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), GNB ograniczył działalność sprzedażową, co spowodowało między innymi spadek wyniku prowizyjnego.

"Wynik prowizyjny jest słaby, i choć jest to sytuacja przejściowa - to w krótkim terminie bolesna. Mamy mniejsze dynamiki sprzedaży, bo jednym z narzędzi, aby osiągać poprawę współczynników kapitałowych jest delewarowanie. Spodziewamy się w drugiej połowie roku stopniowej, nie gwałtownej poprawy tego wyniku" - powiedział prezes.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 323,03 mln zł i był wyższy o 19% r/r. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 36,34 mln zł wobec 94,95 mln zł rok wcześniej (spadek o 61,7% r/r).

Według Rosińskiego, odpisy z tytułu utraty wartości powinny pozostać w II kwartale na stabilnym poziomie, zaś ewentualny spadek może sięgnąć kilka milionów w porównaniu z I kw. br. Odpisy wyniosły 157,15 mln zł w I kw. i były wyższe o 22,4% w skali roku.

W I kw. Getin Noble Bank dokonał sprzedaży wierzytelności, na które składały się zarówno kredyty z utratą wartości i należności spisane z ksiąg banku, jak i portfel nie objęty utratą wartości. Nominalna wartość kapitału portfela objętego umowami cesji wynosiła łącznie 288,9 mln zł, ich wartość bilansowa to 251 mln zł.

Rosiński poinformował, że na II kwartał również przewidziana jest sprzedaż portfeli NPL oraz należności pracujących, zarówno wierzytelności leasingowych, jak i detalicznych i będzie to "duże kilkaset milionów".

Wartość sprzedaży kredytowej wyniosła 2 mld zł w I kw. i była niższa o 19% w skali roku. Spadek ten spowodowany był przede wszystkim optymalizacją wysokości aktywów ważonych ryzykiem, w celu osiągnięcia oczekiwanych przez nadzór poziomów adekwatności kapitałowej grupy.

Saldo należności z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego spadło w I kw.o 1,2 mld zł do poziomu 48,1 mld zł, co w większości jest efektem optymalizacji sprzedaży kredytowej oraz sprzedażą posiadanych w portfelu czynnych kredytów i skupionych wierzytelności.

Prezes poinformował, że bank wystąpił już do Ministerstwa Finansów o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku bankowego zapłaconego za marzec i jeśli MF pozytywnie rozpatrzy wniosek, zwrócona kwota powiększy wynik banku w kolejnych kwartałach. Wynik GNB za I kwartał 2016 roku (strata 18,3 mln zł) uwzględnia obciążenie podatkiem bankowym za miesiące luty i marzec br. w wysokości 38 mln zł.

Pod koniec kwietnia bank zrealizował transakcję sprzedaży 3 pakietów po 9 993 sztuki akcji spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, stanowiących łącznie 29,97% kapitału zakładowego za łączną kwotę 63 mln zł. W wyniku transakcji w rachunku zysków i strat banku ujęto zysk brutto w kwocie 44 mln zł.

Skonsolidowany współczynnik wypłacalności wyniósł 14,9% na koniec marca br., natomiast skonsolidowany współczynnik CET1 na koniec I kwartału br. wynosił 11,7%.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)