"Kapitał zapasowy spółki utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 5 788 936,50 zł tj. w wysokości odpowiadające 0,50 zł na jedną akcję przeznaczyć na wypłatę zysku dla akcjonariuszy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

"Kwotę 5 788 936,50 zł, przeznaczoną na wypłatę zysku dla akcjonariuszy rozdysponować w ten sposób, że osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu 15 czerwca 2016 r. otrzymają dywidendę w wysokości 0,50 zł na jedną akcję spółki co stanowi łącznie kwotę 5 788 936,50 zł; dywidenda będzie płatna do dnia 30 czerwca 2016 roku" - czytamy dalej.

Groclin odnotowało 43,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 18,77 mln zł straty rok wcześniej. Strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 48,4 mln zł wobec 8,7 mln zysku rok wcześniej. Zysk z działalności zaniechanej wyniósł 92,02 mln zł w 2015 r. wobec 27,5 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto za rok obrotowy w 2015 r. wyniosła 46,89 mln zł wobec 162,85 mln zł straty rok wcześniej.

Na początku lipca ub.r. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu został biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r. W 2015 r. miała 215 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)