"Zysk netto WDX S.A. za rok obrotowy 2015 w wysokości złotych 4 364 540,62 zł dzieli się na:

1) Dywidendę – 2 770 415,70 zł, tj. 0,30 zł na akcję, Kapitał zapasowy – 1 594 124,92 zł

2) Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości złotych 335 058,91 zł wynikający z różnicy umorzenia przed i po przeszacowaniu środków trwałych wycenianych metodą przeszacowania przeznacza się na kapitał zapasowy WDX S.A" - czytamy w projektach uchwał na walne.

W podziale zysku za rok obrotowy 2015 uczestniczą akcje imienne serii A, B, C oraz akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D. Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje WDX S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 13 lipca 2016 r., podano także.

"Rekomendowany przez zarząd WDX S.A. zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy podział zysku wskazany w powyższym projekcie uchwały w wysokości złotych 4 364 540,62 jest realizacją polityki dywidendowej spółki, uwzględniającej interesy akcjonariuszy oraz bieżących potrzeb spółki. Mając na względzie oba powyższe fakty uznaje się za zasadne przeznaczenie kwoty 2 770 415,70 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 30 groszy na akcję, a kwoty 1 594 124,92 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w uzasadnieniu projektów.

WDX S.A. to dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie innowacyjne przenośniki i regały magazynowe. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)