"Powyższa propozycja wynika ze zmodyfikowanej, niżej przedstawionej polityki spółki w zakresie dywidendy i w szczególności uwzględnia potrzeby inwestycyjne związane z realizacją strategii Grupy GPW oraz z działaniami na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce" - czytamy w komunikacie.

Nowa polityka dywidendowa ma zastosowanie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2015.

"Intencją zarządu GPW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki" - czytamy dalej.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:
- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii grupy kapitałowej GPW,
- potrzeby podejmowania działań na rzecz rozwoju infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce,
- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
- potrzeby płynnościowe grupy kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności grupy kapitałowej GPW, podano również.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)