Komisja wskazała, że w kwietniu 2012 r. stwierdzając brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego nabycia przez Raiffeisen Landesbanken Holding GmbH z Austrii, za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG z Austrii i Raiffeisen Bank Polska SA, akcji Polbank EFG SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% głosów na walnym zgromadzeniu, wzięła w szczególności pod uwagę złożone przez inwestora zobowiązania w zakresie m.in. wprowadzenia akcji połączonego banku do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

"Zmiana sposobu realizacji tego zobowiązania inwestorskiego polega na tym, że KNF uzna zobowiązanie za wykonane w drodze zawarcia transakcji nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r. z udziałem Raiffeisen Bank Polska SA, który zostanie podzielony w drodze podziału przez wydzielenie zgodnie z art. 124c ustawy Prawo bankowe w związku z art. 529 §1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych na część Raiffeisen Bank Polska SA związaną z portfelem kredytów hipotecznych denominowanych w CHF lub indeksowanych do CHF (portfel CHF), która pozostałaby w Raiffeisen Bank Polska SA jako spółce dzielonej oraz pozostałą część stanowiącą część bankową Raiffeisen Bank Polska SA, która zostanie nabyta w ramach procedury podziału przez inny bank prowadzący działalność w Polsce, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, możliwy do zaakceptowania przez KNF (giełdowy bank krajowy)" - czytamy w komunikacie.

Po podziale, część Raiffeisen Bank Polska obejmująca jedynie portfel CHF zostanie połączona w ramach połączenia transgranicznego z Raiffeisen Bank International AG i w wyniku tego połączenia transgranicznego portfel CHF zostanie przeniesiony do polskiego oddziału Raiffeisen Bank International AG jako instytucji kredytowej, podano także.

Komisja podała, że zgodnie z przewidywanym harmonogramem transakcji wszystkie niezbędne czynności będące pod kontrolą Raiffeisen Bank International AG, takie jak określenie parametrów komercyjnych podziału i transakcji z giełdowych bankiem krajowym, której przedmiotem jest część bankowa, powinny zostać sfinalizowane do dnia 30 września 2016 r., a sam podział w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.

"Jeśli jednak wskutek wystąpienia zdarzeń o wyjątkowym charakterze, niemożliwych do przewidzenia w chwili obecnej, podział nie będzie mógł zostać sfinalizowany do dnia 31 grudnia 2016 r., Raiffeisen Bank International AG niezwłocznie przystąpi do rozmów z KNF w celu uzgodnienia zmienionego harmonogramu podziału" - czytamy dalej.

Jeśli zawarcie transakcji podziału z giełdowym bankiem krajowym w powyższym terminie okaże się w ogóle niemożliwe, Raiffeisen Bank International AG poprzez wykonywanie praw głosu z akcji posiadanych przez niego lub którykolwiek z podmiotów powiązanych kontrolowanych przez Raiffeisen Bank International AG oraz za pomocą wszelkich innych dostępnych mu środków prawnych i organizacyjnych, zobowiązuje się przeprowadzić IPO Raiffeisen Bank Polska SA do dnia 30 czerwca 2017 r. na warunkach określonych w decyzji KNF z dnia 17 kwietnia 2012 r., podano także.

KNF wskazała także, że planowane wydzielenie portfela kredytów Raiffeisen Bank Polska SA denominowanych w lub indeksowanych do CHF nie może być realizowane w wariancie, w którym Raiffeisen Bank Polska SA miałby ponieść wysoką stratę finansową.

"Ponadto, zgodnie z oczekiwaniem KNF, w związku z planowanym wydzieleniem portfela CHF, ograniczone powinno zostać ryzyko prawne oraz ryzyko reputacji Raiffeisen Bank Polska SA związane z relacjami klientowskimi" - podsumowano w komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A.

(ISBnews)