"Zgodnie z otrzymaną informacją zamawiający zawrze umowę ramową w rozumieniu art. 99 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z maksymalnie trzema wykonawcami. W przypadku zawarcia umowy ramowej świadczenie usług będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia poprzez wynajem specjalistów spełniających określone wymagania" - czytamy w komunikacie.

W przypadku zawarcia umowy ramowej COI będzie mógł udzielać spółce zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem zamówień do kwoty 11,9 mln zł netto, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania ww. kwoty, jeśli zdarzenie to nastąpiłoby wcześniej, podano także.

W ramach wykonania umowy ramowej w przypadku jej zawarcia COI będzie zapraszał każdorazowo Cube.ITG do składania ofert i na tej podstawie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty i udzielał zamówień jednostkowych.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Spółka realizuje projekty głównie w bankowości, telekomunikacji, energetyce, handlu, administracji publicznej i sektorze ochrony zdrowia. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)