"Postanawia się o przeznaczeniu całego zysku netto za rok 2015 w kwocie 3 492 819,18 zł na wypłatę dywidendy. Kwota dywidendy przypadająca na każdą akcję (obliczona wg stanu na dzień dywidendy z uwzględnieniem aktualnej na ten dzień liczby akcji w kapitale zakładowym uprawniających do udziału w zysku) zostanie zaokrąglona w dół do pełnych groszy, natomiast różnica pomiędzy kwotą określoną w ust. 1 powyżej a kwotą dywidendy przysługującą akcjonariuszom z uwzględnieniem takich zaokrągleń, zasili kapitał zapasowy spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie sporządzona na dzień 8 lipca 2016 r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 27 lipca 2016 r." - czytamy w uchwale.

Zgodnie z raportem za I kw. 2016 r., kapitał zakładowy spółki dzieli się na 29 937 836 akcji.

Ipopema Securities to grupa finansowa notowana na warszawskiej giełdzie od maja 2009 roku.

(ISBnews)