Przedmiotem postępowania jest "Wykonanie robót budowlanych na szlakach Ostrowite - Biskupiec Pomorski i Biskupiec Pomorski - Jamielnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pom. - Iława - Olsztyn - Korsze".

Termin realizacji zadania zgodnie ze specyfikacją to 4 grudnia 2017 r., przy czym zgodnie z ofertą złożoną przez spółkę zadanie zostanie wykonane w terminie krótszym o 60 dni od tej daty, podano w informacji.

„Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem składania ofert. Kryteria oceny ofert stanowią: całkowita cena brutto - waga: 90%, termin realizacji - waga: 10%. W odniesieniu do pierwszego z powyższych kryteriów oferta złożona przez spółkę jest najkorzystniejsza. Z kolei w odniesieniu do kryterium terminu realizacji oferta złożona przez spółkę jest analogiczna do pozostałych uczestników przetargu" – czytamy w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)