Przewidywany wpływ tych odpisów na wynik netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi około 1 mld zł, podał Tauron.

"W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. zakończone 30 czerwca 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. oraz odwrócenia odpisu dla spółki Tauron Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie netto w wysokości około 1,0 mld zł. Przewidywany szacunkowy wpływ tych odpisów na obciążenie wyniku netto w sprawozdaniu jednostkowym wynosi około 1,0 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

Tauron podał, że w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za I półrocze 2016 r. zakończone 30 czerwca 2016 r. przeprowadzone testy wskazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz wartości firmy, a także odwrócenia wcześniej utworzonych odpisów, w segmencie Wytwarzanie.

"Łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka tworzonych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi około 0,7 mld zł. Na tę kwotę składają się odpisy dotyczące farm wiatrowych w wysokości około 0,5 mld zł oraz odpisy dotyczące majątku wytwórczego w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokości netto około 0,2 mld zł. Łączny szacunkowy wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto wyniesie około 0,6 mld zł. Wartość powyższych odpisów nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA, przez którą Grupa rozumie EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy na aktywa niefinansowe" -  czytamy dalej.

Spółka zastrzega, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. "Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości bilansowej aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Tauron Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej Tauron za I półrocze 2016 roku, których publikację zaplanowano na 17 sierpnia 2016 r." - podano także. 

Według spółki, konieczność dokonania odpisów wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach niekorzystnych dla wytwórców energii elektrycznej zmian w otoczeniu rynkowym, takich jak spadek cen świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz nowych uregulowań w obszarze OZE.

"Wartość odpisu dotyczącego źródeł konwencjonalnych wynika z utrzymującego się niekorzystnego trendu w zakresie cen energii elektrycznej i przewidywanej wyższej podaży energii ze źródeł konkurencyjnych wobec krajowej energetyki węglowej. Jednocześnie w założeniach do prognoz ujęto szacowany wpływ wprowadzenia mechanizmu tzw. rynku mocy. Powyższe uwarunkowania rynkowe wpływają z jednej strony na zmniejszenie przepływów pieniężnych tworzących wartość odzyskiwalną poszczególnych jednostek, z drugiej natomiast powodują odwrócenie utworzonych wcześniej odpisów z tytułu utraty wartości aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła" - czytamy również.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)