"W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku S.A, Noble Securities uplasował kolejną transzę instrumentów dłużnych banku. Sprzedane zostały wszystkie spośród oferowanych 7-letnich obligacji korporacyjnych serii PP5-V. Ponadto, pomimo podjęcia przez emitenta w trakcie subskrypcji decyzji o zwiększeniu liczby oferowanych obligacji do 60 000, popyt przekroczył podaż" - czytamy w komunikacie.

W ramach oferty publicznej uplasowanych zostało 60 000 obligacji na okaziciela serii PP5-V o wartości nominalnej 1 000 zł każda.

Obligacje będą podlegać wykupowi w lipcu 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5 pkt proc. w stosunku rocznym.

Getin Noble Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst.

Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (Tier II) banku.

Seria PP5-V została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 roku. Program umożliwia przeprowadzenie emisji obligacji do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego.

(ISBnews)