"Na mocy umowy inwestycyjnej - umowy zbycia udziałów emitent nabył od MED-ART 100% udziałów spółki Q-Med (...), za cenę w kwocie 7 700 000 zł skorygowaną o wartość długu netto spółki Q-Med na dzień 31 lipca 2016 r. Wartość długu netto szacowanego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 1 028 823 zł i podwyższa o tę kwotę wartość zapłaconej ceny, gdzie dług netto to suma zobowiązań oprocentowanych z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług pomniejszona o sumę należności krótkoterminowych oraz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 lipca 2016 r." - podano w komunikacie.

Spółka podała również, że 100% udziałów w fimie CM Medyk nabyła od spółki WG Corp. za cenę w kwocie 1 400 000 zł skorygowaną o wartość długu netto spółki CM Medyk na dzień 31 lipca 2016 r. Wartość długu netto szacowanego na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 136 159 zł i podwyższa o tę kwotę wartość zapłaconej ceny, podano także.

Główną działalnością grupy kapitałowej EMC Instytut Medyczny jest świadczenie usług medycznych, które są wykonywane w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz odpłatnie. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)