"Łączna wartość nowych kluczowych kredytów dla klientów indywidualnych, obejmujących pożyczki gotówkowe i złotowe kredyty hipoteczne, w I półroczu 2016 roku wyniosła blisko 6,5 mld zł, natomiast w II kwartale 2016 roku łączna wartość tych kredytów wyniosła prawie 3,7 mld zł i była o 31,1% wyższa niż w I kwartale 2016 roku" - podał bank w raporcie.

Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych w I półroczu 2016 wyniosła 3,3 mld zł, zaś w samym II kw. była to kwota 2 mld zł.

W I półroczu 2016 roku Pekao utrzymał silną pozycję w obszarze kredytów hipotecznych, udzielając kredytów na kwotę prawie 3,2 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela złotowych kredytów hipotecznych o 11% r/r i zapewniło udział rynkowy w wysokości 18% na koniec czerwca 2016 roku.

"Dzięki efektywnej działalności komercyjnej grupy w I półroczu 2016 r. odnotowano znaczący wzrost wolumenów kredytowych w obszarze kredytów klientów detalicznych (o 7,7% r/r) oraz wzrost o 5,0% r/r w obszarze kredytów korporacyjnych łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi. Wzrost akcji kredytowej był sfinansowany poprzez wyższe wolumeny depozytów detalicznych rosnące o 15,4% r/r."- podał także bank.

Portfel kredytów detalicznych miał wartość 55 736,8 mln zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o 7,7% w skali roku.

Kredyty korporacyjne łącznie z niekwotowanymi papierami wartościowymi oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez jednostki niemonetarne na koniec czerwca 2016 r. wyniosły 70 290,3 mln zł i były wyższe o tj. 4,7% r/r.

Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu na koniec czerwca 2016 r. wyniosła 6,4% w porównaniu do 7,1% na koniec czerwca 2015 r.

Wartość depozytów detalicznych złożonych w banku wzrosła o blisko 9 mld zł w okresie ostatnich 12 miesięcy, co przełożyło się na wzrost salda depozytów detalicznych ogółem o 15,4% w porównaniu do czerwca 2015 roku.

Depozyty korporacyjne łącznie z certyfikatami depozytowymi, listami zastawnymi Pekao Banku Hipotecznego S.A., odsetkami oraz pozostałymi, na koniec czerwca 2016 r. wyniosły 60 100,9 mln zł i były niższe i 8,0% w skali roku.

Bank podał, że relacja kredytów netto do depozytów w wysokości 93,6% na koniec czerwca br. odzwierciedla solidną strukturę płynnościową grupy kapitałowej Banku Pekao i w powiązaniu z wysokim poziomem kapitałów, pozwala na dalszy solidny i stabilny rozwój działalności grupy.

Na koniec czerwca 2016 roku Bank Pekao prowadził 5 377 tys. złotowych rachunków bieżących, 318,6 tys. rachunków kredytów hipotecznych oraz 574,1 tys. rachunków kredytów konsumpcyjnych.

Liczba placówek zmniejszyła się do 947 na koniec czerwca br., wobec 1 013 rok wcześniej.

Bank Pekao działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie. Bank od 1999 r. należy do włoskiej grupy UniCredit.

(ISBnews)