Strata operacyjna wyniosła 50,74 mln zł wobec 23,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA wyniosła 31,42 mln zł wobec 44,83 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 643,99 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 677,56 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 35,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 366,49 mln zł w porównaniu z 1 355,35 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 118,55 mln zł wobec 110,27 mln zł.

„Rok 2016 jest trudny dla całego sektora energetycznego, ze względu niepewność legislacyjną i wprowadzane zmiany w otoczeniu regulacyjnym dotyczącym sektora OZE. Mimo to, wyniki osiągnięte w I połowie 2016 roku pokazują, że dzięki dywersyfikacji działalności Polenergia jest bardziej odporna na zmiany rynkowe niż firmy działające jedynie w energetyce odnawialnej. Dzisiaj Polenergia skupia się na dostosowaniu swojej działalności i planu rozwoju do nowej sytuacji rynkowej, bazując na posiadanych aktywach z zakresu energetyki konwencjonalnej, odnawialnej, a także obrotu i dystrybucji energii. Dużą wagę przykładamy do rozwoju projektów morskich farm wiatrowych. Na pierwszy projekt uzyskaliśmy już decyzję środowiskową" - stwierdził kierujący pracami zarządu Polenergii Jacek Głowacki, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 35,08 mln zł wobec 9,12 mln zł straty rok wcześniej.

Polenergia S.A. - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

(ISBnews)