Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 92,7 mln zł wobec 82,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i uwzględnieniem przychodów/ (kosztów) finansowych wyniósł 151,05 mln zł wobec 62,56 mln zł rok wcześnie.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 122,53 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 124,78 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 154,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 26,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 256,86 mln zł w porównaniu z 248,65 mln zł rok wcześniej.

"Całkowite przychody wyniosły 59 mln euro w I półroczu 2016 r., w porównaniu z 60 mln euro w I półroczu 2015 r.. Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz usług zwiększyły się o 2 mln euro do 55 mln euro głównie w wyniku zakupu nieruchomości Duna Tower, Pixel, Premium Plaza i Premium Point, częściowo skompensowanych poprzez sprzedaż Kazimierz Office Centre, Galleria Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek w 2015 r. Wzrost przychodów z wynajmu został zniwelowany przez spadek przychodów mieszkaniowych po zakończeniu sprzedaży gotowych mieszkań. Marża z najmu wzrosła do 76% w I połowie 2016 r. w porównaniu do 75% w I połowie 2015 r." - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik powierzchni wynajęcie został utrzymany na poziomie 91%.

NOI wyniósł 41 mln euro w I półroczu 2016 r. w porównaniu do 39 mln euro w I połowie 2015 r., głównie dzięki nowo nabytym nieruchomościom w połączeniu ze zbyciem aktywów niestrategicznych o negatywnym NOI.

Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 24 mlne euro w I połowie 2016 r. wobec straty 2 mln euro w I połowie 2015 r., głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park B i FortyOne II, jak również dzięki zyskom z aktualizacji wartości Galerii Jurajskiej i Galleria Burgas, które odnotowały poprawę swoich wyników operacyjnych, wyjaśniono.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 46 mln euro w I połowie 2016 r. w porównaniu do 11 mln euro w I połowie 2015 r. głównie dzięki rozpoznaniu zysku netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych w wysokości 24 mln euro w połączeniu ze znaczącym spadkiem kosztów finansowych netto.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła do 1 455 mln euro na 30 czerwca 2016 r. wobec 1 324 mln euro na 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupu Pixela (budynek biurowy w Poznaniu), Premium Plazy i Premium Point (budynki biurowe w Bukareszcie), działki w Budapeszcie oraz inwestycjom w nieruchomości w budowie, głównie Galerię Północną w Warszawie, University Business Park B w Łodzi i FortyOne w Belgradzie, a także w wyniku rozpoznania zysku z aktualizacji wyceny tych projektów.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych zwiększył się do 799 mln euro na 30 czerwca 2016 r. z 717 mln euro na 31 grudnia 2015 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,4 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,2% w skali roku.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się do 74 mln euro na 30 czerwca 2016 r. ze 169 mln euro na 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z aktywności inwestycyjnej wymienionej wyżej.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% na dzień 30 czerwca 2016 r. w porównaniu do 39% na dzień 31 grudnia 2015 r.

EPRA NAV wzrosła do 828 mln euro w I połowie 2016 r. z 779 mln euro w 2015 r., co odpowiada EPRA NAV w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,8 euro.

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 3,4x na dzień 30 czerwca 2016 r. w porównaniu do 3.0x z dnia 31 grudnia 2015 r.

"W pierwszej połowie 2016 roku nasza spółka odnotowała doskonałe wyniki. Z sukcesem wdrożyliśmy naszą strategię wzrostu, inwestując 95 mln euro w generujące zysk nieruchomości biurowe oraz działkę pod zabudowę biurową w biznesowej dzielnicy Budapesztu. Zakończyliśmy również budowę biurowca University Business Park B, a nasz węgierski zespół rozpoczął przygotowania do budowy biurowca White House w Budapeszcie. Budowa Galerii Północnej i dwóch budynków biurowych w ramach projektu FortyOne przebiega zgodnie z harmonogramem" - skomentował prezes Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą 40 budynków komercyjnych oferujących ok. 715 tys. m2 powierzchni biurowej i handlowej swoim klientom w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)