"Emitent dokonał przydziału 1 572 obligacji zwykłych na okaziciela serii B zabezpieczonych, o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1 572 000 zł. Obligacje są obligacjami 36-miesięcznym" - czytamy w komunikacie.

Zabezpieczeniem wierzytelności obligatariuszy wobec spółki wynikających z obligacji będzie oświadczenie emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 120% łącznej wartości nominalnej obligacji objętych w ramach emisji oraz zastaw rejestrowy na pakietach wierzytelności emitenta ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 200% łącznej wartości nominalnej obligacji, podano także.

"Środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną w całości przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności (z sektora komunikacji, telekomunikacji oraz wierzytelności bankowych, w tym zabezpieczonych hipotecznie). Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację wierzytelności." - czytamy także.

BVT S.A. specjalizuje się w nabywaniu i obsłudze pakietów wierzytelności masowych o dużej dywersyfikacji dłużników. Głównym akcjonariuszem BVT jest notowana na rynku NewConnect spółka Kupiec. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2015 r. na rynku NewConnect.

(ISBnews)