Zysk operacyjny wyniósł 104,59 mln zł wobec 4,18 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 687,48 mln zł w II kw. 2016 r. wobec 752,33 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2016 r. spółka miała 138,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 367,52 mln zł w porównaniu z 1 507,52 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowana EBITDA za I poł. 2016 r. wyniosła 329 mln zł i wzrosła o 47,2% r/r. Marża EBITDA wyniosła 24,05% (+9,26 pkt proc. r/r).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 127,8 mln zł wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej.

W I poł. 2016 roku Grupa ZE PAK wyprodukowała łącznie 4,95 TWh energii elektrycznej, co oznacza wzrost o 3,1% r/r. Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 6,80 TWh (spadek o 6,1% r/r).

"Spadek sprzedaży wynikał ze zmniejszenia sprzedaży energii elektrycznej z obrotu o 0,59 TWh (-24,2% r/r)" - czytamy w komunikacie.

Średnia cena energii elektrycznej uzyskana w I poł. 2016 roku ukształtowała się na poziomie 174,99 zł/MWh (-0,41% r/r).

Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy ZE PAK w I poł. 2016 t. wyniosły 28 mln zł w porównaniu z 227 mln zł rok wcześniej, podano także.

"Osiągnięte przez Grupę ZE PAK w drugim kwartale i w całym pierwszym półroczu 2016 roku znacząco lepsze wyniki finansowe, niż w analogicznych okresach roku poprzedniego, są efektem konsekwentnej kontynuacji działań z pierwszego kwartału bieżącego roku, zmierzających do poprawy efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności oraz wyższy wolumen produkcji. Natomiast negatywnie zadziałały czynniki zewnętrzne, będące poza kontrolą Grupy, wśród których najważniejsze to głęboki spadek rynkowych cen zielonych certyfikatów i wzrost kursu euro/złoty. Wartym podkreślenia jest fakt, że sytuacja płynnościowa Grupy jest dobra, a zadłużenie netto na koniec I półrocza 2016 roku spadło o ponad 200 milionów złotych w porównaniu do końca czerwca 2015 roku" - skomentował pełniący obowiązki prezesa Adam Kłapszta, cytowany w komunikacie.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Aktywa wytwórcze Grupy obejmują cztery elektrownie opalane węglem brunatnym (Pątnów II, Pątnów I, Adamów i Konin) oraz blok opalany biomasą. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)