Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Marvipol uzgodnił plan podziału, który zakłada przeniesienie jego działalności deweloperskiej na Marvipol Development (dawniej M Automotive Holding) w zamian za 41,55 mln akcji nowej emisji i podjęcie działań w kierunku wprowadzenia tej spółki na giełdę, podał Marvipol.

"W ramach podziału spółki, część działalności spółki stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa funkcjonująca jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie prowadząca działalność deweloperską, zostanie przeniesiona na spółkę przejmującą, podczas gdy pozostała część działalności spółki, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadząca działalność zarządzania spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej, pozostanie w majątku spółki dzielonej" - czytamy w komunikacie.

Podział nastąpi poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą części majątku spółki. Akcjonariusze Marvipolu w zamian za przeniesienie na rzecz Marvipol Development części majątku w postaci Oddziału Marvipol, obejmą 41 551 852 akcji serii C, wyemitowanych w związku z podziałem, przy zachowaniu stosunku wymiany: 1:1.

Marvipol nadal prowadzić będzie działalność motoryzacyjną (polegającą przede wszystkim na sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami motoryzacyjnymi funkcjonującymi w ramach grupy kapitałowej), natomiast działalność deweloperska, jako odrębna struktura, zostanie wydzielona do Marvipol Development.

"Celem podziału jest wyodrębnienie ze spółki działalności deweloperskiej i w rezultacie:

1. uzyskanie wiarygodnych rynkowych wycen zarówno działalności deweloperskiej, jak również działalności motoryzacyjnej,

2. umożliwienie potencjalnym inwestorom wyboru profilu działalności gospodarczej w ramach aktywności spółki lub spółki przejmującej,

3. zwiększenie przejrzystości grupy kapitałowej Marvipol S.A. dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów" - czytamy dalej.

Zarząd Marvipol Development zobowiązał się do podjęcia działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich wyemitowanych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

"W tym celu spółka przejmująca złoży do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o zatwierdzenie odpowiednich dokumentów ofertowych zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r." - podano także.

Plan podziału obejmuje również zobowiązania Marvipolu z tytułu kredytów bankowych oraz emisji obligacji. Ustalone warunki tych zobowiązań, w niektórych sytuacjach przewidują konieczność uzyskania przez zgody na podział pod rygorem postawienia tych zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności. Marvipol i jego spółki zależne planują zawarcie porozumień z poszczególnymi wierzycielami, w których wierzyciele wyrażą zgodę na podział.

We wrześniu ub.r. Marvipol podał, że przeniesie działalność deweloperską na spółkę M Automotive Holding, która następne zmieni nazwę na Marvipol, zaś obecny Marvipol zmieni nazwę na M Automotive Holding i będzie zajmował się działalnością w segmencie motoryzacyjnym. Wcześniej Marvipol planował wydzielenie segmentu motoryzacyjnego pod nazwą M Automotive Holding i wprowadzenie go na GPW jako oddzielną spółkę.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694,17 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)