"Enea stawia sobie za cel wygenerowanie dodatkowej EBITDA z tytułu rozwoju nowych, innowacyjnych linii biznesowych. Grupa zakłada, że w perspektywie 2025 r. 5-10% EBITDA stanowić będą nowe segmenty działalności. W ten sposób Enea planuje uzyskać dodatkową zdolność finansową umożliwiającą inwestycje w rozwój innowacyjnych produktów na poziomie 3,2 mld zł do 2025 r. oraz 2,5 mld zł w latach 2026-2030" - czytamy w komunikacie.

Finansowanie rozwoju w założeniu będzie również odbywało się poprzez strategiczne partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi, w tym spółkami Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwami z sektora MŚP, jak również akwizycje wyspecjalizowanych podmiotów, co pozwoli na wzrost biznesu Grupy bez istotnego zwiększania nakładów inwestycyjnych, podano również.

Wskazano, że celem nadrzędnym określonym w strategii jest wzrost wartości GK Enea dla akcjonariuszy. Grupa będzie dążyć do osiągnięcia wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE) na poziomie 10%, natomiast wskaźnika rentowności aktywów ROA na poziomie 5% w perspektywie do 2025 r.

Enea zakłada także w strategii utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej oraz finansowej dzięki dalszemu wzmacnianiu obszaru dystrybucja, który już dzisiaj stanowi ok. 47% EBITDA Grupy.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)