"Spadek ten w całości wynikał z niższego zysku operacyjnego, który w ujęciu rocznym zmniejszył się o 75 mln zł. Pomimo znacznego wzrostu zadłużenia (po wniesieniu w lutym opłat za nowe częstotliwości), koszty finansowe netto utrzymały się na prawie niezmienionym poziomie – w wyniku tego, iż wyższe koszty odsetkowe netto zostały zrównoważone przez spadek kosztów dyskonta, spowodowany korzystnymi zmianami kursów wymiany walut w omawianym okresie" - podała spółka w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 137 mln zł wobec 212 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA za III kw. br.  wyniosła 831 mln zł wobec 929 mln zł rok wcześniej. 

"Całkowita baza kosztowa uległa obniżeniu, gdyż optymalizacja wydatków pośrednich (głównie kosztów pracy oraz kosztów sieci i usług informatycznych) zrównoważyła wzrost kosztów bezpośrednich. Wyższe koszty bezpośrednie wynikały ze wzrostu kosztów międzyoperatorskich, odzwierciedlającego rosnący detaliczny i hurtowy ruch komórkowy, a także wyższych kosztów sprzedaży" - czytamy w raporcie. Wzrost tych ostatnich był związany z utrzymaniem intensywnych działań marketingowych oraz zmianą w strukturze telefonów komórkowych (rosnącym udziałem smartfonów) i osłabienia kursu złotego do euro" - czytamy w komunikacie. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 851 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 2 971 mln zł rok wcześniej.

"Spadek ten wynikał przede wszystkim ze spadku przychodów z usług stacjonarnych (spowodowanego głównie strukturalną erozją stacjonarnych usług głosowych) oraz niższych pozostałych przychodów (w wyniku zakończenia projektów infrastrukturalnych, które w 3 kw. 2015 przyniosły 42 mln przychodów, a także niższych przychodów z usług ICT). Te niekorzystne czynniki zostały częściowo zrównoważone przez wyższe przychody z usług mobilnych, wynikające ze wzrostu liczby klientów abonamentowych oraz rosnącej sprzedaży sprzętu" - czytamy dalej.

Orange Polska podało, że skorygowane organiczne przepływy pieniężne wyniosły 169 mln zł w III kw. br. wobec  305 mln zł w III kw. 2015. Do spadku przyczyniły się dwa zasadnicze czynniki.

"Po pierwsze, środki pieniężne z działalności operacyjnej netto (przed zapłaconym podatkiem dochodowym i zmianą kapitału obrotowego) zmniejszyły się o 102 mln zł (głównie w wyniku spadku EBITDA). Po drugie, wypływ środków pieniężnych z tytułu nakładów inwestycyjnych zwiększył się o 76 mln zł, w dużej mierze ze względu na płatności z tytułu znaczących nakładów inwestycyjnych zrealizowanych w 2 kw. Na przepływy pieniężne pozytywnie wpłynęło natomiast niższe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Wzrost stanu należności (wskutek rosnącego wolumenu umów ratalnych) został częściowo zrównoważony przez korzystną zmianę po stronie zobowiązań (wynikającą głównie z optymalizacji łańcucha dostaw)" - czytamy także. 

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 152 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 407 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 8 557 mln zł w porównaniu z 8 914 mln zł rok wcześniej.

Skorygowana EBITDA wyniosła 2 523 mln zł w I-III kw. wobec 2 844 mln zł rok wcześniej. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 243 mln zł wobec 376 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to wiodący dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostępu do internetu, telewizję oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).


(ISBnews)