"Niniejsze wezwanie zostało ogłoszone na wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę, z wyłączeniem akcji należących bezpośrednio do wzywającego, to jest na 1 386 904 akcje zwykłe na okaziciela, wyemitowane przez spółkę Asseco Central Europe a.s. z siedzibą w Bratysławie, [...] o wartości nominalnej 0,033194 euro każda, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie [...]. W wyniku niniejszego wezwania wzywający, jako podmiot nabywający akcje, zamierza uzyskać 1 386 904 akcje uprawniające do wykonywania 1 386 904 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 6,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 6,49% ogólnej liczby akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Asseco Poland posiada bezpośrednio 93,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada liczbie 19 973 096 akcji, uprawniających do wykonywania 19 973 096 głosów.

"Wzywający, jako strategiczny inwestor spółki i akcjonariusz spółki posiadający 93,51% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, zamierza złożyć wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia spółki i zażądać umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji spółki oraz wycofania ich z obrotu na GPW. Intencją wzywającego jest głosowanie za podjęciem uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim" - czytamy dalej.

Asseco Central Europe należy do grupy Asseco Poland, w której odpowiada za rozwój biznesu w regionie Europy Środkowej.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014). W 2015 r. przychody Grupy wyniosły 7,26 mld zł.

(ISBnews)