MOL

Zarząd MOL rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2016 r. ok. 58 mld HUF, co da wypłatę w wysokości 625 HUF na akcję, podała spółka. >>>>

PGNiG

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada ponad 34 mld zł nakładów inwestycyjnych w latach 2017-2022, przy czym średnioroczny capex wyniesie ok. 5,7 mld zł, podała spółka. >>>>

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada wypracowanie ok. 33,7 mld zł skumulowanego wyniku EBITDA w latach 2017-2022, czyli ok. 5,6 mld zł EBITDA średniorocznie; przewiduje także dalszy wzrost do ok. 9,2 mld zł EBITDA średniorocznie w latach 2023-2026, podała spółka. Założenia te uwzględniają utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej. >>>>

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada m.in. zwiększenie bazy udokumentowanych zasobów węglowodorów o 35% do 1 208 mln boe w 2022 r. i wzrost wydobycia węglowodorów o 41% do 55 mln boe w tym czasie, podała spółka w prezentacji. >>>>

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada wzrost wolumenu dystrybucji gazu ziemnego o 16% do 12,3 mld m3 w 2022 r. wobec 10,6 mld m3 przewidywanych w tym roku, podała spółka. >>>>

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada wzrost wolumenu sprzedaży ciepła i energii elektrycznej o 20% do 18 TWh w 2022 r. wobec 15 TWh w 2017 r., podała spółka. >>>>

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada zwiększenie łącznego wolumenu sprzedaży gazu ziemnego w obrocie hurtowym o 7% do 178 TWh w 2022 r. wobec 166 TWh zakładanych na ten rok, podała spółka. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Qatar Liquefied Gas Company Limited 3 (Qatargas) umowę dodatkową, do wcześniejszej umowy długoterminowej, zakładającą zwiększenie dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu w latach 2018-2034 do 2 mln ton rocznie (2,17 mln ton w latach 2018-2020), podała spółka. Dostawy LNG realizowane w ramach nowej umowy zwiększą dywersyfikację kierunków dostaw gazu w portfelu PGNiG.>>>>

Strategia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 r. zakłada m.in. wzrost dostępnych pojemności magazynowych, podała spółka w prezentacji. Będzie to realizować m.in. przez kontynuację projektu rozbudowy Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo. >>>>

Celem Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest - w świetle nowej strategii - m.in. efektywna realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych, podała spółka. W obszarze tym spółka zainwestuje ok. 680 mln zł w latach 2017-2022. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza aplikować o przyznanie całej dostępnej przepustowości planowanego połączenia gazociągowego Norwegia-Dania- Polska, tzw. korytarza norweskiego, i nie wyklucza inwestycji w ten projekt, jeśli będzie taka potrzeba, poinformowali członkowie zarządu. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zamierza obniżyć koszty jednostkowe poszukiwań i rozpoznania złóż węglowodorów "o więcej niż połowę", poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak. >>>>

GPW

Rafał Antczak zrezygnował z funkcji prezesa zarządu GPW z powodów osobistych, podała giełda. >>>>

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) polegającej na powołaniu Jacka Fotka na stanowisko wiceprezesa zarządu GPW, podała KNF.>>>>

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na odwołanie Małgorzaty Zaleskiej z funkcji prezesa zarządu GPW, podała Komisja. >>>>

Enea

Enea miała 11 256 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, 2 328 mln zł EBITDA, 1 119 mln zł EBIT i 849 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Enea kupiła 100% akcji Engie Energia Polska (EEP), która jest właścicielem Elektrowni Połaniec za wstępną cenę 1 264 159 355 zł, podała spółka. >>>>

LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka miała 1 786,27 mln zł zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 606,54 mln zł EBITDA, 237 mln zł EBIT i 181,99 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Tauron Polska Energia

Zarząd Tauron Polska Energia podjął uchwałę w sprawie skierowania wniosku do zwyczajnego walnego zgromadzenia o pokrycie straty netto spółki za rok obrotowy 2016, wynoszącej 166,25 mln zł, z kapitału zapasowego. Jednocześnie zarząd postanowił nie rekomendować ZWZ podjęcia decyzji o użyciu kapitału zapasowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy za 2016 r. >>>>

Grupa WP

Grupa WP odnotowała 53,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vistula

Vistula odnotowała 19,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 12,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Choć filarem strategii Vistula Group jest rozwój organiczny, to spółka coraz aktywniej poszukuje projektów akwizycyjnych. W obszarze zainteresowań Vistuli są projekty detaliczne o rozpoznawalnych markach, poinformował prezes Grzegorz Pilch. >>>>

Vistula Group chce utrzymać 2-cyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży w 2017 r. Ze względu na silną konkurencję cenową na rynku wyzwaniem będzie obrona marży brutto na sprzedaży tak, by nie spadła o więcej niż 1 pkt proc. w stosunku do roku 2016, poinformował prezes Grzegorz Pilch. >>>>

Idea Bank

Zarząd Idea Banku, stosując się do otrzymanego zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), zaproponował przeznaczenie całości zysku za 2016 r. na podwyższenie kapitału zapasowego, podał bank. >>>>

ZM Ropczyce

ZM Ropczyce odnotowały 25,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce złożył wniosek do rady nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za 2016 r., zgodnie z którym rekomenduje dokonanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 1 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Budimex

Mostostal Kraków (spółka w 100% zależna od Budimeksu) podpisał z Budimeksem i Tecnicas Reunidas (prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Budimex SA, Tecnicas Reunidas SA - Turów Spółka Cywilna) umowę na montaż budynku kotłowni wraz z nawą nawęglania i podgrzewacza powietrza, w ramach zadania: "Budowa 'pod klucz' nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna", za 68,24 mln zł netto, podał Budimex. >>>>

Integer.pl

Ewentualne niepowodzenie wezwania na akcje Integer.pl, które ogłosiły fundusze z Grupy Advent i Rafał Brzoska, może spowodować ryzyko braku możliwości kontynuowania działalności przez spółkę w okresie następnych 12 miesięcy, podał Integer.pl. >>>>

Bioton

Bioton zawarł umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu "Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania krótko- i długodziałających analogów insuliny mających zastosowanie w terapii cukrzycy", poinformowała spółka. Wartość dofinansowania nie przekroczy 20,99 mln zł, podano także. >>>>

GetBack

- GetBack przydzielił obligacje serii VA i VB o łącznej wartości nominalnej 24,43 mln zł, podała spółka. >>>>

Redan

Redan przeprowadził test na utratę wartości aktywów finansowych w postaci udziałów w spółce zależnej Top Secret Sp. z o.o. i zdecydował o odpisie aktualizującym wartość udziałów w Top Secret w wysokości 10,3 mln zł oraz o rozwiązaniu aktywa na podatek odroczony w Top Secret Sp. z o.o., co pomniejszy zysk netto za ub. rok o kwotę 1,3 mln zł, podała spółka. >>>>

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski organizuje 12 i 13 maja br. globalny hackathon Grupy ING z udziałem programistów i ekspertów ING z całego świata, mając na celu wypracowanie innowacyjnych usług i narzędzi, które mają ułatwiać życie klientom ING, podał bank. >>>>

Bikershop Finanse

Bikershop Finanse, spółka utworzona przez Bikershop Sp. z o.o. s.k. pozyskała 3,585 mln zł z publicznej emisji obligacji, poinformowała spółka. Maksymalna wartość emisji wynosiła 5 mln zł. >>>>

ZE PAK

PAK KWB Konin - spółka zależna od ZE PAK - otrzymała decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) z 10 marca 2017 r. odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo". PAK KWB Konin zapowiada złożenie od przedmiotowej decyzji stosownego odwołania, podał ZE PAK. >>>>

Exillon Energy

Średnie dzienne wydobycie spółki Exillon TP w lutym 2017 r. wyniosło 2 799 baryłek, zaś w przypadku Exillon WS - 9 052 baryłek, poinformowała Exillon Energy Plc. >>>>

Mercor

Mercor rozszerzył ofertę produktową o innowacyjną płytę krzemianowo-wapniową mcr Silboard, z potencjałem nawet kilkudziesięciu zastosowań, poinformowała spółka. Sprzedaż płyty jest obecnie rozwijana na rynku polskim, a grupa docelowo planuje sprzedaż płyty zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych, podano także. >>>>

Auto Partner

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 62,3 mln zł w lutym br., co oznacza wzrost o 28% r/r, podała spółka. Narastająco w dwóch pierwszych miesiącach roku 2017 Auto Partner odnotował 31% wzrostu sprzedaży do 123 mln zł, podano także. >>>>

Bank Handlowy

Zarząd Banku Handlowego zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 591,89 mln zł, tj. 98% jednostkowego zysku netto, wypracowanego w 2016 roku. Oznacza to wypłatę 4,53 zł dywidendy na akcję, podał Bank Handlowy. >>>>

Griffin Premium RE

Prospekt emisyjny Griffin Premium RE.. został zatwierdzony przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (AFM), a następnie notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w celu jego paszportowania do Polski, podała spółka. >>>>

Torpol

Torpol szacuje, że według wstępnych danych przychody grupy kapitałowej spadły do 770,2 mln zł, zaś zysk netto sięgnął 10,1 mln zł w 2016 roku wobec 32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>

IMS

Grupa kapitałowa IMS miała szacunkowo 43,2 mln zł przychodów, 7,5 mln zł EBIT, 10,9 mln zł EBITDA i 5,7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 roku, podała spółka. >>>>

Alma Market

Wydane postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania sanacyjnego Alma Market w restrukturyzacji, nie uzyskało przymiotu prawomocności pomimo upływu dwóch tygodni od jego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - z uwagi na fakt, że do sądu wpłynęło zażalenie wierzyciela na to postanowienie, podała spółka. >>>>