KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, jest organem nadzorującym rynek finansowy w Polsce. Do jego obowiązków należą liczne działania, które mają na celu zagwarantowanie m.in. prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa tego rynku.

Co to jest KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego jest organem administracji publicznej, który sprawuje państwowy nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce.

Reklama

Tworzy ją osiem osób – przewodniczący KNF, jego dwaj zastępcy oraz przedstawiciele ministra finansów, ministra rozwoju, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, prezesa Narodowego Banku Polskiego, a także Prezydenta RP.

Cel działań KNF stanowi zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa oraz stabilności rynku finansowego, a także ochrona interesów jego uczestników.

Nie ma planu Zdzisława. Są plany restrukturyzacji

Czym zajmuje się KNF?

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje pieczę nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, instytucjami płatniczymi, biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz sektorem kas spółdzielczych.

Do jej zadań należy także :

• dążenie do rozwoju rynku finansowego i jego konkurencyjności poprzez inicjowanie odpowiednich działań;

• podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego;

• działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

• uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w obszarze nadzoru nad rynkiem finansowym;

• stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świadczonych przez te podmioty;

• wykonywanie innych obowiązków nałożonych przez ustawy.

O co chodzi w aferze KNF? Czytaj tutaj