Work Service

- Nie doszło do wykupu obligacji serii T Work Service o wartości nominalnej 12 850 000 zł, podała spółka. >>>> 

Enea

Enea wyraziła wstępne zainteresowanie sprzedażą udziałów w PGE EJ1, podała spółka. >>>>  

Erbud 

Erbud wniósł przeciwko Platinum Resort pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym wraz z wnioskiem o zabezpieczenie innym roszczeniom pieniężnym, podała spółka. Wartość przedmiotu sporu wynosi 16 301 236,97 zł, natomiast wartość przedmiotu zabezpieczenia wynosi 8 997 620,79 zł (z czego część stanowi wniosek Erbudu o ustanowienie hipoteki na nieruchomościach inwestora). >>>>  


>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

PZU 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 900 tys. zł w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych, podał urząd. >>>.  

Echo Investment

Echo Investment sprzedało 60 mieszkań w listopadzie br. (wobec 189 rok wcześniej), a przekazało 120 (rok temu - 172), podała spółka. >>>>  

Bloober Team

Feardemic, spółka zależna Bloober Team, zakończyła proces certyfikacji na platformę Steam gry o tytule "2084", podał Bloober Team. Gra ukaże się w wersji early access 13 grudnia 2018 na platformie Steam. >>>> 

PKN Orlen

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła14 USD/b w listopadzie br. wobec 11,2 USD/b miesiąc wcześniej i 11,5 USD/b w listopadzie 2017 r., podała spółka. >>>> 


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

CDRL

CDRL zanotowało 13,1 mln zł przychodów z polskiej sieci detalicznej i 2,3 mln zł w kanale e-commerce w listopadzie, podała spółka. To wynik lepszy o odpowiednio 15% i 41% niż w roku ubiegłym. Łącznie przychody wypracowane przez 11 miesięcy bieżącego roku w Polsce sięgnęły ponad 155 mln zł. >>>>  

Polnord

Polnord wprowadził do sprzedaży 50 lokali w inwestycji Wiktoria w warszawskiej dzielnicy Wilanów, podała spółka. >>>> 

Marvipol Development

Marvipol Logistics, jednostka zależna Marvipol Development, oraz PG Dutch Holding I B.V., tj. podmioty będące wspólnikami w spółce PDC Industrial Center 81, zawarły z Savills Investment Management KVG GmbH przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, podał Marvipol Development. >>>>  

Midven, Arts Alliance

Grupa Midven dokonała na ostatnim nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zmiany nazwy na Arts Alliance GK, podała spółka. Ponadto grupa zainwestowała w spółkę Kool2Play, która zajmuje się tworzeniem gier na PC, Mac, Nintendo Switch, iOS i Android oraz specjalistycznymi działaniami promocyjnymi produktów z branży gier. >>>> 

Ultimate Games

Ultimate Games zawarł z Beijing CE-Asia Co. Ltd. umowę o współpracy, na mocy której spółka udzieliła licencjobiorcy niewyłączną licencję na dystrybucję 11 gier na rynku chińskim, podała spółka. >>>> 

PBKM

- Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych podjął decyzję o rozpoczęciu działań w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 918 728 akcji serii L, zwykłych na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki, w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. >>>> 

Kruk

Kruk chce pozostać aktywnym emitentem obligacji - zarówno skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Spółka planuje wypłacać rokrocznie dywidendę i zakłada jednocześnie ponad dwukrotny wzrost nakładów inwestycyjnych do 2024 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu, odnosząc się do strategii grupy na lata 2019-2024. Kruk podtrzymał oportunistyczne podejście do akwizycji. >>>> 

Feerum

Wejście w życie kontraktu Feerum na sprzedaż silosów zbożowych ukraińskiej firmie Epicentr jest ważne w kontekście ewentualnej wypłaty dywidendy za 2018 r., ocenił prezes Daniel Janusz. Dlatego spełnienie warunku w tym kontrakcie - uzyskanie ubezpieczenia należności w KUKE - uprawdopodobni wypłatę dywidendy za ten rok, wynika ze słów prezesa. >>>> 

Feerum oczekuje, że IV kw. br. będzie podobny do okresu I-III kw. br., a 2019 r. będzie dla spółki lepszy niż obecny, m.in. ze względu na mniejszy udział prac budowlanych w przychodach, poinformował członek zarządu Piotr Wielesik. >>>> 

Feerum prowadzi zaawansowane rozmowy nt. realizacji kolejnych projektów w Afryce i liczy na ich efekty w 2019 r., poinformował prezes Daniel Janusz. >>>> 

Bank Millennium

Zarząd Banku Millennium otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 6,27 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. >>>>  

Ciech 

Rada nadzorcza Ciechu powołała Dawida Jakubowicza na funkcję prezesa, podała spółka. >>>> 


PGE

W wyniku aukcji rynku mocy na 2022 r. zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 7 062 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podała spółka. >>>> 

Polenergia

Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) i Mercury Energia, spółki zależne Polenergii, zaoferowały w aukcji mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy w łącznej wysokości 113,8 MW, podała spółka. >>>> 

Tauron Polska Energia

Spółki Grupy Tauron wzięły udział w aukcji głównej rynku mocy na okres dostaw 2022 r., podał Tauron Polska Energia. Według szacunków spółki, cena zamknięcia aukcji ukształtuje się w przedziale od 195,28 do 219,66 zł/kW/rok, a przychody Grupy Tauron z rynku mocy, skalkulowane w oparciu o powyższe przedziały ceny zamknięcia aukcji, mogą wynosić w 2022 r. od 82,5 mln zł do 92,8 mln zł. >>>>  

Gino Rossi

Sprzedaż Gino Rossi spadła w listopadzie br. o 26,1% r/r i wyniosła 12,6 mln zł, podała spółka. W okresie styczeń-listopad br. sprzedaż spadła o 15,5% r/r do 147,8 mln zł. >>>> 

Mabion

Mabion złożył do Europejskiego Urzędu Patentowego zgłoszenie w zakresie rozszerzenia ochrony patentowej w trybie PCT dla wynalazku pn. "Combination Therapy of Multiple Sclerosis comprising a CD20 Ligand", podała spółka. >>>>  

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zakontraktował w aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2022 obowiązek mocowy na łącznie 587 MW, podała spółka. >>>>