"Polska jest liderem na europejskim i światowym rynku meblarskim. (...) Jednocześnie branża meblarska jest jedną z najsłabiej zrobotyzowanych branż w Polsce, dlatego postanowiliśmy objąć ją szczególnym wsparciem i umożliwić części przedsiębiorcom dynamiczny rozwój oparty o automatyzację" – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Powołując się na dane GUS wskazał, że wartość produkcji mebli w Polsce w 2021 roku wyniosła 56 mld zł.

Obecny na konferencji prezes PARP Dariusz Budrowski powiedział, że w 2021 r. polscy eksporterzy zrealizowali 19,2 proc. wartości unijnego eksportu mebli. "Utrzymanie konkurencyjności branży meblarskiej powinno odbywać się m.in. poprzez transformację technologiczną. Oznacza to, że przemysł meblarski jest idealną branżą do wdrożenia pilotażu programu +Robogrant+" - wskazał.

Dodał, że grant w programie mogą otrzymać projekty o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację. "Małe i średnie firmy, produkujące meble i mające siedzibę na terytorium Polski, mogą otrzymać wsparcie sięgające 85 proc. wydatków kwalifikowanych, które maksymalnie mogą wynieść 1 mln zł. Co znaczy, że jedna firma może otrzymać nawet 850 tys. zł dofinansowania" – wyjaśnił.

Reklama

Jak podano, środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego. Wsparcie będzie mogło obejmować także zakup wartości niematerialnych i prawnych – w postaci m.in. oprogramowania – niezbędnych do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej.

Program skierowany jest do podmiotów, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 3 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy i nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w pilotażu mogą być składane od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r. do godz. 16:00. Zaznaczono, że jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia finansowego w złożonych w naborze wniosków przekroczy 120 proc. kwoty przeznaczonej na wsparcie projektów, termin składania wniosków może ulec skróceniu, o czym PARP poinformuje na stronie naboru.

Przypomniano, że działaniem skierowanym na wsparcie robotyzacji w Polsce jest także – funkcjonująca od 1 stycznia 2022 r. – ulga na robotyzację. Pozwala ona na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodu, poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację. W ramach ulgi można odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń czy też opłat leasingowych.

Na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowali także o planowanych na listopad i grudzień wideokonferencjach, w trakcie których poruszane będą tematy nowych rozwiązań i regulacji prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor: Ewa Wesołowska