Przychody odsetkowe w okresie pięciu miesięcy br. wyniosły 38,76 mld zł (wzrost o 95,4% r/r), zaś koszty odsetkowe - 8,9 mld zł (wzrost o 435,5% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 16% r/r do 9,97 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 22,4% r/r do 2,25 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-maju br. zwiększyły się o 18,3% r/r do 17,52 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 2,67 mld zł w okresie styczeń-maj 2021 r. (spadek o 3,5% r/r), podał także bank centralny.

Reklama

(ISBnews)