Warunki otrzymania emerytury w Polsce

Warunkiem do otrzymania świadczenia emerytalnego w Polsce jest:

 • ukończenie wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn;
 • przynajmniej 1 dzień opłacania składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.
Reklama

Natomiast, by otrzymać minimalną wysokość emerytury, należy mieć udokumentowany staż pracy w wysokości:

 • 20 lat w przypadku kobiet;
 • 25 lat w przypadku mężczyzn.

Jeśli staż ten będzie krótszy, to wysokość świadczenia jest proporcjonalna do wysokości składek zgromadzonych na koncie w ZUS-ie. Do stażu ubezpieczeniowego zalicza się okresy składkowe oraz nieskładkowe.

Staż ubezpieczeniowy – okresy składkowe, które liczą się do emerytury

Pełna lista okresów składkowych, które zaliczają się do stażu ubezpieczeniowego uprawniającego do emerytury, znajduje się w art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Są to między innymi:

 • okresy ubezpieczenia;
 • okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne;
 • okresy zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych;
 • okres czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim, a także okresy równorzędne czynnej służby bądź zastępczych jej form;
 • okres działalność kombatanckiej pełnionej w Polsce służby;
 • okresy pracy w takich służbach, jak na przykład w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej czy Służby Więziennej.

Okresy nieskładkowe wliczające się do stażu pracy

W art. 7 wspomnianej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znajduje się natomiast pełna lista okresów nieskładkowych.

Są nimi między innymi okresy:

 • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, które wypłacane było na podstawie przepisów Kodeksu pracy;
 • pobierania zasiłku chorobowego lub opiekuńczego z ubezpieczenia społecznego;
 • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
 • pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie bądź po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego powstałego z innego tytułu;
 • niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeśli za ten czas było wypłacone odszkodowanie;
 • urlopów bezpłatnych i przerw w zatrudnieniu spowodowanych przez to, że małżonek danej osoby został skierowany do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych czy urzędach konsularnych, w przedstawicielstwach Organizacji Narodów Zjednoczonych czy w innych misjach specjalnych poza granicami kraju;
 • pobierania nauki w szkole wyższejna jednym kierunku – naukę tę należy ukończyć w wymiarze określonym w programie studiów;
 • studiów doktoranckich oraz aspirantury naukowej w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
 • pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.

Ponadto przy ustalaniu stażu uprawniającego do emerytury i renty według ustawy bierze się także pod uwagę okresy ubezpieczenia za granicą, jeśli stanowią tak umowy międzynarodowe.