Strata operacyjna wyniosła 0,32 mln zł wobec 27,92 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 840,71 mln zł w 2024 r. wobec 117,25 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 840,7 mln zł co pozwoliło zrealizować zysk na sprzedaży w kwocie 8,3 mln zł. Jednocześnie w związku z dokonanymi odpisami aktualizacyjnymi wartości firmy oraz należności strata na działalności operacyjnej Grupy wyniosła 324 tys. zł. Ostatecznie wynik netto Grupy po dokonaniu aktualizacji wartości inwestycji i korekt związanych z podatkiem odroczonym w ubiegłym roku zakończył się na poziomie -945 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2024 r. wyniósł 9,15 mln zł wobec 157,15 mln zł straty rok wcześniej.

Reklama

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna sukcesywnie rozbudowuje grupę kapitałową i kompetencje w branży energii odnawialnych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW. Jej największym akcjonariuszem jest singapurski inwestor 2ND Square.

(ISBnews)