Mijający rok był kolejnym, w którym gospodarka walczyła z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. Rząd uruchamiał programy pomocowe dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię, przygotował Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy, a pod koniec roku ogłosił tarczę antyinflacyjną, która ma pomóc polskim rodzinom w związku z rekordową inflacją.

W 2021 r. nastąpiły także zmiany kadrowe i strukturalne w resortach gospodarczych. Szefem nowego ministerstwa rozwoju i technologii został Piotr Nowak, nowym ministrem resortu klimatu i środowiska została Anna Moskwa, a Janusz Cieszyński został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu informatyzacji oraz pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa. Z rządu odszedł m.in. Jarosław Gowin, który był wicepremierem i ministrem rozwoju, pracy i technologii. Natomiast Henryk Kowalczyk został wicepremierem i szefem resortu rolnictwa, zastępując na tym stanowisku Grzegorza Pudę, który został szefem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W 2021 r. roku Polska i Korea Południowa zacieśniły współpracę w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego - Koreańczycy mają zaangażować się kapitałowo w inwestycję; prezes UOKiK Tomasz Chróstny zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen, Sejm uchwalił nowelizację budżetu na 2021 r. zgodnie z którą tegoroczne wydatki budżetu zostały ustalone na 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody na 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł); deficyt budżetowy w roku 2021 nie powinien przekroczyć 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł); RPP rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych.

W obszarze energii rok 2021 minął pod znakiem wzrostu cen prądu i niemal wszystkich nośników. W ciągu roku ceny spot energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosły 8-krotnie, ceny uprawnień do emisji CO2 wzrosły 3-krotnie, a ceny gazu - 4-krotnie. W tym samym czasie krajowe ceny węgla kamiennego nie zmieniły się znacząco, mimo wzrostów na rynkach zagranicznych. W efekcie opłacalna stała się produkcja energii z węgla. Od września w wymianie transgranicznej Polski zaczął dominować eksport energii elektrycznej. Wcześniej, przez kilka lat Polska była importerem. O ile taryfowane ceny gazu dla gospodarstw domowych wzrosły o prawie 30 proc., to taryfowane ceny energii elektrycznej zostały utrzymane. Od początku 2022 r. nastąpi jednak znacząca podwyżka, łagodzona czasową obniżką VAT. Przez cały rok kontynuowano budowę systemu Baltic Pipe, udało się m.in. położyć w całości odcinek podmorski między Polską a Danią. Trwały przygotowania do budowy farm wiatrowych na morzu. Pojawiły się niewiążące oferty dla państwowego programu jądrowego. Równolegle szereg firm, głównie prywatnych rozpoczęło przygotowania do budowy na własną rękę reaktorów klasy SMR (Small Modular Reactor). Przez większą część roku ciągnął się spór z Czechami o działalność kopalni węgla brunatnego w Turowie. W jego trakcie TSUE nałożył na Polskę kary. Polsko-czeskie negocjacje nie przyniosły efektów, a przed TSUE ruszył proces.

Reklama

1 stycznia - w życie wszedł podatek od sprzedaży detalicznej, który objął przychody firm handlowych ze sprzedaży detalicznej powyżej kwoty wolnej, wynoszącej 17 mln zł miesięcznie. Opodatkowaniu podlegają przychody powyżej tego poziomu, przy czym stawka wynosi 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 187 mln zł, a powyżej 187 mln zł stawka rośnie do 1,4 proc.

STYCZEŃ

1 stycznia - weszła w życie opłata "małpkowa", obejmująca alkohol sprzedawany w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml.

1 stycznia - w życie weszła regulacja w ramach noweli tzw. ustawy antyzatorowej, nakładająca na największych podatników CIT obowiązek przekazania do ministra właściwego ds. gospodarki sprawozdań na temat stosowanych przez nich praktyk płatniczych w poprzednim roku. Chodzi o zwiększenie transparentności działań większych przedsiębiorców, co ma znaczenie m.in. przy podejmowaniu przez firmy z sektora MŚP decyzji o współpracy z dużymi przedsiębiorstwami.

1 stycznia - od tego dnia obwiązują przepisy, które przyznają przedsiębiorcom prawa konsumentów w relacjach z innymi przedsiębiorcami - osobie prowadzącej własną działalność przysługuje m.in. prawo do rękojmi za wady.

1 stycznia - zaczęła obowiązywać nowa norma emisji spalin Euro 6d, pozwalająca zarejestrować nowe auta emitujące średnio CO2 nie więcej niż 95 g/km.

1 stycznia - rozpoczął się ostatni, czwarty etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Do powszechnego systemu oszczędzania weszły najmniejsze firmy zatrudniające mniej niż 20 pracowników oraz podmioty z sektora publicznego, urzędy, szkoły itp.

12 stycznia - rząd przyjął uchwałę, dzięki której gminy położone na terenach górskich, które znalazły się w trudnej sytuacji na skutek obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią, miały otrzymać 1 mld zł wsparcia.

14 stycznia - rzecznik resortu klimatu i środowiska poinformował, że Polska wycofała kandydaturę Michała Kurtyki z procesu wyboru na szefa OECD. Kandydatura została zgłoszona pod koniec października 2020 r.

14 stycznia - Ministerstwo Infrastruktury podpisało z PKP Intercity umowę na świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych kolejowych przewozów pasażerskich. Umowa ma obowiązywać w latach 2021 - 2030, a jej wartość to ponad 21 mld zł.

15 stycznia - ruszyła Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm, które najbardziej zostały poszkodowane w wyniku wprowadzonych obostrzeń pandemicznych, m.in. z branży gastronomicznej, turystycznej, oświatowo - kulturalnej. Wartość programu pomocowego to 13 mld zł.

20 stycznia - PLL LOT podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie redukcji zatrudnienia.

20 stycznia - w powiecie otwockim wykryto pierwsze w tym roku ognisko wścieklizny u lisa.

21 stycznia - Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy o COVID-19, zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym, co umożliwiło m.in. rozszerzenie zakresu usług, za które można zapłacić bonem o jednodniowe wycieczki wraz z atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty.

22 stycznia - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 r. Przychody budżetu zostały ustalone na 404,4 mld zł, a wydatki na 486,7 mld zł, co oznaczało maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

26 stycznia - rząd przyjął wykaz inwestycji towarzyszących powstaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

28 stycznia - przedstawiciele resortu klimatu i środowiska oraz NFOŚiGW poinformowali o wyczerpaniu środków w pierwszym naborze programu "Zielony transport publiczny". Na wsparcie finansowe przewidziano 1,1 mld zł w dotacjach i 200 mln zł w pożyczkach z przeznaczeniem na zakup ponad 400 autobusów elektrycznych i wodorowych.

29 stycznia - I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska skierowała do rozstrzygnięcia przez skład całej Izby Cywilnej SN sześć pytań dotyczących najpoważniejszych kontrowersji, jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Pytania dotyczyły m.in. prawa do wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w razie upadku umowy kredytowej.

LUTY

1 lutego - w życie wszedł kolejny rządowy pakiet osłonowy dla firm wz. z pandemią; przepisy pozwalają na nowe formy wsparcia dla firm poszkodowanych przez pandemię. Chodzi o m.in. o 5 tys. zł dotacji na pokrycie bieżących kosztów działalności, zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.

1 lutego - w życie weszła nowelizacja ustawy o akcyzie, której celem było powołanie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, co ma pozwolić na zastąpienie wielu dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi. Ustawa rozszerzyła zakres systemu przemieszczania oraz nadzoru wyrobów akcyzowych EMCS.

1 lutego - Ministerstwo Finansów uruchomiło e-Urząd Skarbowy. Zaoferowano podatnikom dostęp do ich danych (o podatniku, działalności gospodarczej, mikrorachunku podatkowym i historii logowania), integrację z usługą Twój e-PIT, dane o nałożonych mandatach, a także możliwość płatności online.

1 lutego - pierwszy przypadek Covid-19 u norek.

5 lutego - prezes UOKiK Tomasz Chróstny zgodził się na przejęcie spółki Polska Press przez PKN Orlen.

15 lutego - GUS poinformował o wzroście inflacji w styczniu do 2,7 proc., co oznacza, że w stosunku do grudnia ceny wzrosły o 1,2 proc. To był pierwszy z całej serii odczytów inflacji w 2021 r., w którym wskaźnik wzrostu cen był wyższy od przewidywań analityków.

18 lutego - weszła w życie ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, która zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

23 lutego - rząd zdecydował o przeznaczeniu 2,5 mld zł na poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych do 2024 r.

26 lutego - przedstawiciele rządów Polski i Korei Południowej podpisali porozumienie o współpracy między obydwoma krajami. Złożono podpisy pod umową między Centralnym Portem Komunikacyjnym CPK i lotniskiem Incheon w Seulu.

26 lutego - Czechy złożyły przeciw Polsce pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z rozszerzeniem kopalni węgla brunatnego Turów. Praga zażądała wstrzymania wydobycia w Turowie do czasu decyzji TSUE.

MARZEC

1 marca - od tego dnia obowiązują nowe etykiety energetyczne, informujące m.in. o zużyciu energii przez lodówkę czy telewizor. Klasy energetyczne np. A+++, A++, A+ zostały zastąpione przez nowe piktogramy (od "A" do "G") informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

1 marca - w życie weszły przepisy o dematerializacji akcji mówiące o tym, że akcje spółek, także te na okaziciela i imienne, będą miały formę zapisu cyfrowego, a nie papierowego dokumentu.

2 marca - rząd przyjął przygotowany przez MFiPR projekt dotyczący przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE).

3 marca - podpisano pierwszą umowę na studium wykonalności w programie Kolej Plus. Wartość programu to około 6,6 mld zł z czego 5,6 mld zł to środki z budżetu państwa. Pozostały ok. 1 mld zł to pieniądze, które będą musiały wyłożyć samorządy.

5 marca - rozpoczęło się drążenie tunelu w Świnoujściu.

5 marca - zaczęły obowiązywać przepisy, które zwiększają dofinansowanie inwestycji w budownictwie komunalnym i społecznym budownictwie czynszowym w ramach tzw. społecznej części pakietu mieszkaniowego.

9 marca - przedstawiciele resortu klimatu oraz Lasów Państwowych podpisali nowe aneksy do planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Browsk i Białowieża.

17 marca - Sejm znowelizował ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu. Ustawa przedłużyła zakaz sprzedaży państwowej ziemi do 30 kwietnia 2026 r.

18 marca - stwierdzono wystąpienie pierwszego w tym roku ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF). W gospodarstwie znajdującym się w woj. lubuskim hodowano prawie 16 tys. świń.

22 marca - ruszyła druga edycja programu "Moja woda", z którego można dostać do 5 tys. zł dotacji na instalacje zbierające deszczówkę. Budżet programu to 100 mln zł.

25 marca - MRiT wprowadziło zmiany w Programie Wspierania Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej na lata 2011-2030. W efekcie kryteria uczestnictwa w programie stały się łatwiejsze do spełnienia dla małych i średnich firm. Chodzi m.in. o obniżenie wymogów kosztów, jakie muszą być poniesione w ramach danej inwestycji; złagodzenie wymogu dot. tworzenia nowych miejsc pracy przez inwestora.

30 marca - w związku z trudną sytuacją epidemiczną w życie weszły nowe zasady dotyczące kwarantanny po przylocie do kraju. Podróżni wracający samolotami na Lotnisko Chopina kierowani byli na kwarantannę.

30 marca - cena maksymalna za energię elektryczną z morskiej farmy wiatrowej, będąca podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda została ustalona na 319,6 zł za MWh.

KWIECIEŃ

1 kwietnia - w życie weszła ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, tzw. lokal za grunt. Przepisy określają model współpracy między gminami dysponującymi terenami np. pod zabudowę mieszkaniową a inwestorami.

1 kwietnia - zaczęła obowiązywać nowa e-taryfa dedykowana dla stacji ładowania samochodów elektrycznych.

2 kwietnia - MFiPR zakończyło konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy.

8 kwietnia - Andrzej Konieczny został odwołany z funkcji dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

13 kwietnia - rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Zdecydowano o powstaniu, w ramach programu obwodnicowego w całej Polsce, obwodnic o łącznej długości ok. 820 km.

16 kwietnia - W związku z obostrzeniami wynikającymi z trzeciej fali COVID Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o przedłużeniu Tarczy branżowej dla firm - na marzec i kwiecień. Chodzi np. o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, świadczenie postojowe.

20 kwietnia - podpisano umowę na realizację drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej; jej wartość to około 574 mln zł.

23 kwietnia - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało o utworzeniu funduszu na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych; jego wartość to 6,7 mld zł.

29 kwietnia - minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża "Turów" do 2044 roku. Przeciw funkcjonowaniu kopalni protestowali ekolodzy oraz Czesi.

30 kwietnia - na specjalnym posiedzeniu Rady Ministrów zaakceptowany został Krajowy Plan Odbudowy.

MAJ

3 maja - Polska przesłała do KE Krajowy Plan Odbudowy.

7 maja - Izba Cywilna Sądu Najwyższego w składzie siedmiorga sędziów wydała uchwałę, w której odpowiedziała na zagadnienie prawne Rzecznika Finansowego ws. rozliczania kwestii kredytów walutowych.

10 maja - zakończył się ostatni, IV etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych.

11 maja - Zbigniew Jagiełło złożył rezygnację z funkcji prezesa PKO BP, jak również ze składu zarządu banku.

15 maja - zaprezentowano "Polski Ład", nowy społeczno-gospodarczy program Zjednoczonej Prawicy na okres pocovidowy. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

19 maja - rząd przyjął tzw. program przystankowy na lata 2021-2025. Zakłada on budowę nowych przystanków kolejowych, ich odbudowę lub modernizację. Wartość programu to 1 mld zł.

21 maja - minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka poinformował, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup pieca węglowego w programie "Czyste powietrze". Wskazał na zwiększenie progów dochodowych w programie, by więcej osób mogło skorzystać z wyższego dofinansowania do termomodernizacji.

21 maja - Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał natychmiastowe wstrzymanie prac wydobywczych kopalni Turów. To konsekwencja złożonej pod koniec lutego 2021 r. skargi Czech przeciw Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów. Czechy domagały się zastosowania tzw. środka tymczasowego, czyli nakazu wstrzymania wydobycia. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z eksploatacją węgla brunatnego. Polski rząd do nakazu wstrzymania wydobycia się nie zastosował.

25 maja - PLL LOT zawiesił połączenia do Mińska i wyznaczył alternatywne trasy dla lotów odbywających się nad terytorium Białorusi.

26 maja - Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wystawiła NOTAM, czyli informację operacyjną, zgodnie z którą wprowadzono zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez białoruskich przewoźników.

28 maja - Sejm znowelizował ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która ma zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich organizacji.

31 maja - wiceminister infrastruktury Marcin Horała oraz hiszpański minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Jose Luis Abalos podpisali w Madrycie porozumienie o współpracy przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Dotyczy ono głównie rozwoju Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

31 maja - Narodowy Bank Polski zwiększył zasoby złota do 7 mln 412 tys. uncji z 7 mln 352 tys. uncji.

CZERWIEC

3 czerwca - duńska Komisja Odwoławcza ds. Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla fragmentów rurociągu Baltic Pipe. Prace na niektórych odcinkach zostały po przerwaniu wznowione.

8 czerwca - rada nadzorcza PKO BP wybrała dotychczasowego wiceprezesa banku Jana Emeryka Rościszewskiego na prezesa PKO BP.

8 czerwca - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę tworzącą Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, który ma zwiększyć ochronę osób kupujących nowe mieszkanie w przypadku m.in. upadku firmy deweloperskiej, nierozpoczęcia przez niej inwestycji czy nieuzasadnionej odmowy przeniesienia własności mieszkania.

8 czerwca - Janusz Cieszyński zastąpił Marka Zagórskiego na stanowisku sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za realizację zadań z zakresu informatyzacji oraz na pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

11 czerwca - z powodu awarii został wyłączony blok 910 MW na węgiel kamienny w Elektrowni Jaworzno III.

17 czerwca - w Pradze ruszyły negocjacje przedstawicieli rządów Polski i Czech w sprawie sporu wokół działalności kopalni węgla brunatnego Turów.

23 czerwca - Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec szefa MAP Jacka Sasina.

24 czerwca - Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły nowy system poboru opłat drogowych e-TOLL. Systemem objęta została sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich (ok. 3 700 km).

25 czerwca - po 13 latach przerwy zainaugurowano bezpośrednie połączenie lotnicze PLL LOT na trasie Kraków - lotnisko JFK w Nowym Jorku.

28 czerwca - należący do koncernu Saipem statek Castorone rozpoczął układanie na dnie Bałtyku w pobliżu Bornholmu podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe.

29 czerwca - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę tzw. ustawy covidowej, która m.in. wydłuża termin realizacji vouchera turystycznego z roku do dwóch lat, obniża czynsze w galeriach handlowych i przyznaje wsparcie sklepikom szkolnym.

29 czerwca - PKN Orlen ogłosił, że wraz z chemicznym koncernem Synthos chce rozwijać i budować technologie małych i mikroreaktorów jądrowych. Obie firmy zapowiadają umowę o współpracy. Synthos współpracuje już z firmą GEH - projektantem reaktora BWRX-300.

LIPIEC

1 lipca - w życie weszła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, której celem było wprowadzenie unijnego pakietu VAT e-commerce. Główna zmianą było objęcie VAT-em przesyłek wysyłanych do UE z krajów spoza UE, głównie z Azji.

1 lipca - wystartowała Loteria Narodowego Programu Szczepień; do wygrania m.in. nagrody pieniężne, auta i hulajnogi elektryczne.

1 lipca - ruszyła możliwość składania 23 formularzy (e-budownictwo.gunb.gov.pl) dot. procesu budowlanego, w tym m.in.: wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym; wniosek o pozwolenie na rozbiórkę; zgłoszenie robót budowlanych; zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

1 lipca - wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Chodzi m.in. o piece węglowe i gazowe, kominki, fotowoltaikę. Deklaracje można składać w formie papierowej lub online w uruchomionej 1 lipca Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

1 lipca - od tego dnia wchodzą w życie zmiany w programie "Czyste powietrze", m.in. podniesione zostają progi dochodowe uprawniające do wyższych dotacji.

7 lipca - ruszyła platforma turystyka.gov.pl wraz z aplikacją mobilną, gdzie można m.in. sprawdzić wszystkie skategoryzowane obiekty hotelarskie legalnie działające w Polsce.

9 lipca - Narodowy Bank Polski poinformował o aktualizacji logo, hasła, identyfikacji wizualnej i wprowadzeniu do użycia nowego emblematu banku centralnego.

12 lipca - ruszył program dopłat do zakupu i leasingu pojazdów zeroemisyjnych „Mój elektryk” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

13 lipca - rząd przyjął projekt specustawy, który w ciągu dwóch lat da możliwość zamiany terenów należących do Lasów Państwowych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne grunty należące do Skarbu Państwa, na których możliwe będzie prowadzenie gospodarki leśnej.

23 lipca - w życie weszła nowela ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dzięki nowym przepisom będą mogły powstawać Społeczne Agencje Najmu – podmioty pośredniczące między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania w warunkach rynkowych.

25 lipca - ruszyły zwroty subwencji z Tarczy PFR 1.0.

26 lipca - premier zatwierdził listy inwestycji samorządowych na drogach powiatowych i gminnych, które uzyskają wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021.

30 lipca - rząd wskazał w uchwale Port Gdynia jako miejsce budowy terminala instalacyjnego dla projektów morskich farm wiatrowych.

31 lipca - weszły w życie przepisy kluczowe dla budowy CPK. Spółka CPK uzyskała, na dwa lata, prawo pierwokupu nieruchomości na obszarze kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych, gdzie planowane jest powstanie portu lotniczego Solidarność - to jedno z rozwiązań jakie przewiduje tzw. rozporządzenie obszarowe.

SIERPIEŃ

5 sierpnia - czeski przewoźnik kolejowy RegioJet zapowiedział uruchomienie połączeń na trasach Warszawa-Wiedeń i Wrocław-Warszawa.

11 sierpnia - prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii.

13 sierpnia - powstało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Dział praca przeszedł do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

18 sierpnia - resort infrastruktury poinformował o planie uruchomienia programu budowy w kraju 19 dużych zbiorników retencyjnych kosztem 12 mld zł.

23 sierpnia - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy śmieciowej.

31 sierpnia - Synthos i ZE PAK ogłosiły plan budowy 4-6 reaktorów BWRX-300 o mocy 300 MW każdy. Miałyby powstać na terenie Elektrowni Pątnów po zaprzestaniu wydobycia węgla brunatnego.

WRZESIEŃ

1 września - startuje druga edycja programu "Zielony transport publiczny", w ramach którego gminy i spółki komunalne będą mogły starać się o dotacje do zakupu autobusów elektrycznych i z napędem wodorowym. Budżet programu to 1,2 mld zł.

2 września - PGNiG zakontraktowało dodatkowe wolumeny LNG z USA. Od 2023 r. przez 20 lat polska spółka będzie kupować dodatkowe 2 mln ton rocznie od Venture Global LNG z terminali Calcasieu Pass i Plaquemines.

8 września - rząd przyjął dwa mieszkaniowe projekty Polskiego Ładu: dotyczące mieszkania bez wkładu własnego oraz ułatwień w budowie domów mieszkalnych do 70 m kw.

8 września - rząd przyjął projekty zmian w podatkach, wynikające z programu Polski Ład. Zakładały one m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podniesienie pierwszego progu podatkowego do 120 tys. zł. Wśród zmian były także likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, zmiany w sposobie opłacania składki przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz tzw. minimalny podatek dochodowy, który w wersji pierwotnej miał objąć podmioty, które nie płacą CIT lub PIT lub płacą go w minimalnym wymiarze.

9 września - Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zgodziła się na powołanie Jana Emeryka Rościszewskiego na stanowisko prezesa PKO BP.

14 września - rząd przyjął autopoprawkę do zmian w ustawach podatkowych, w którym zmienił zapisy dotyczące tzw. minimalnego podatku dochodowego. Polegały one na rozszerzeniu zakresu wyłączeń od minimalnego podatku dochodowego o podmioty o specyficznym profilu działalności, u których niski poziom dochodowości nie jest źródłem unikania opodatkowania, lecz wynika z istoty oraz szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności.

16 września - Sejm nie zgodził się na odwołanie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy.

17 września - Sejm uchwalił nowelizację Prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która zakłada uproszczoną procedurę budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw.

17 września - Sejm znowelizował ustawę o transporcie drogowym. Zakłada ona możliwość odbycia kursów kwalifikacyjnych i szkoleń okresowych z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (e-learning) przez kierowców zawodowych.

20 września - TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

21 września - rząd przyjął projekt noweli budżetu na 2021 r. Zgodnie z nim dochody budżetu w roku 2021 r. zostały zwiększone z 404,5 mld zł do blisko 483 mld zł. Wydatki zostały zwiększone z 486,8 mld zł do 523,5 mld zł. Deficyt budżetu został ustalony w nowelizacji na 40,5 mld zł. Wzrost PKB w nowelizacji został zaplanowany na 4,9 proc., czyli o 0,9 pkt. proc. więcej niż w pierwotnej ustawie budżetowej.

23 września - KGHM ogłosił plany budowy zespołu małych reaktorów jądrowych w oparciu o technologię amerykańskiej firmy NuScale. Chodzi o cztery reaktory po 77 MWe każdy. Porozumienie o współpracy z NuScale podpisał też prywatny Unimot. Ma szukać w Polsce klientów na tego typu reaktory.

28 września - rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2022. Dochody budżetu zostały ustalone na 481,4 mld zł, wydatki na 512,4 mld zł, zaś deficyt budżetu nie powinien przekroczyć 30,9 mld zł. Wzrost PKB – według projektu – został oszacowany na 4,6 proc. w 2022 r.

30 września - polscy negocjatorzy poinformowali, że delegacjom Polski i Czech nie udało się uzgodnić treści porozumienia ws. kopalni Turów. Chodziło o wypracowanie porozumienia między Czechami a Polską, które miałoby być później zaakceptowane przez oba rządy. Wcześniej strona czeska informowała, że wypracowanie takiej umowy umożliwi wycofanie z TSUE skargi przeciwko Polsce dotyczącej funkcjonowania kopalni węgla brunatnego Turów.

30 września - wyłączony został stary system poboru opłat drogowych viaTOLL. Od tego czasu działa tylko nowy system - e-TOLL.

PAŹDZIERNIK

1 października - Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych wdrażającą rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Wśród zmian znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyżka do 120 tys. zł progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej, którego stawka rośnie do 32 proc.

1 października - Sejm znowelizował ustawę budżetową na 2021 r., która zakłada, że inflacja wyniesie 4,3 proc., a PKB wzrośnie o 4,9 proc. Wydatki budżetu zostały ustalone na 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody na 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł). Znowelizowano też ustawę okołobudżetową, która przewiduje m.in. utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w państwowych jednostkach budżetowych, z którego będą mogły być wypłacane specjalne dodatki pracownikom sfery budżetowej.

5 października - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że zamierza w 2022 r. ogłosić przetargi na co najmniej 24 odcinki dróg o łącznej długości 252 km.

6 października - Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych NBP: referencyjna o 0,4 pkt. proc., do 0,5 proc.; lombardowa o 0,5 pkt. proc., do 1 proc.; redyskontowa weksli z 0,11 proc. do 0,51 proc.; dyskontowa weksli z 0,12 proc. do 0,52 proc.; depozytowa niezmieniona 0 proc.

9 października - Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji program Polski Ład dla rolnictwa. Składa się on z kilku elementów, które mają przyczynić się do wzrostu dochodów rolników oraz poprawić jakoś życia na wsi. Jedną z najważniejszych zapowiedzi jest zwiększenie unijnych dopłat do produkcji rolnej.

11 października - Urząd Transportu Kolejowego zgodził się, aby czeski przewoźnik kolejowy RegioJet uruchomił połączenie z Warszawy do belgijskiej Ostendy.

13 października - francuski EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt EPC obejmujący od czterech do sześciu reaktorów EPR w 2-3 lokalizacjach.

14 października - dotychczasowy prezes PKO BP Jan Emeryk Rościszewski zrezygnował z pełnionej funkcji.

14 października - rada nadzorcza PKO BP powołała na funkcję wiceprezesa banku Iwonę Dudę i powierzyła jej kierowanie pracami zarządu z dniem 23 października.

14 października - parlament zakończył prace nad ustawą o domach do 70 m kw. Chodzi o zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

18 października - prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy budżetowej na rok 2021, wydatki państwa zaplanowano na ok. 523,5 mld zł, a dochody na 483 mld zł, deficyt zaś nie większy niż 40,5 mld zł.

21 października - spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała z należącą do brytyjskiej grupy Arup firmą Arup Polska umowę na wykonanie master planu dla nowej inwestycji.

26 października - PLL LOT złożyły do sądu w Seattle w USA pozew przeciwko firmie Boeing; LOT domaga się odszkodowania w kwocie nie mniejszej niż 1 mld zł. Sprawa jest związana z wadami projektowymi w samolotach 737 MAX, które doprowadziły do ich uziemienia.

26 października - Piotr Nowak został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na ministra rozwoju i technologii, odpowiedzialnego za gospodarkę, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

26 października - prezydent Andrzej Duda odwołał z funkcji ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę; nowym szefem resortu została Anna Moskwa.

26 października - Henryk Kowalczyk został ministrem rolnictwa oraz wicepremierem.

26 października - Grzegorz Puda został powołany na ministra funduszy i polityki regionalnej.

28 października - PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały, że są przygotowane do ogłaszania przetargów w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 i mają już dokumentacje projektowe na prace na liniach kolejowych o wartości ponad 40 mld zł.

LISTOPAD

2 listopada - rząd przyjął „Polską strategię wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.", której celem jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

2 listopada - Rada Ministrów zdecydowała, że Polskim Bonem Turystycznym można płacić do 30 września 2022 r.

3 listopada - Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych NBP: referencyjna o 0,75 pkt. proc., do 1,25 proc.; lombardowa o 0,75 pkt. proc., do 1,75 proc.; redyskontowa weksli z 0,51 proc. do 1,3 proc.; dyskontowa weksli z 0,52 proc. do 1,35 proc.; depozytowa z 0 proc. do 0,75 proc.

3 listopada - koreański koncern KHNP ogłosił, że zaproponuje dla polskiego programu energetyki jądrowej (PPEJ) budowę sześciu reaktorów APR1400, przekaże też swoją wiedzę i doświadczenia. Prezes KHNP Jae Hoon Chung ocenił, że oferta może być o 30 proc. tańsza od francuskiej.

5 listopada - wznowiono polsko-czeskie rozmowy o kopalni Turów. Negocjacje nie przyniosły rozwiązania sporu. Elementem umowy ma być - według strony polskiej - wycofanie przez Czechy skargi z TSUE.

9 listopada - przed TSUE ruszył proces ws. kopalni Turów.

9 listopada - Urząd Transportu Kolejowego zgodził się, by czeski przewoźnik kolejowy RegioJet uruchomił połączenia kolejowe z Warszawy do Austrii.

12 listopada - Komisja Europejska przedłużyła do 14 stycznia 2022 r. termin na realizację środków zaradczych, wyznaczonych dla przejęcia Lotosu przez PKN Orlen. Niektóre z tych środków to zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos czy 80 proc. jej sieci stacji paliw.

13 listopada - zakończył się szczyt klimatyczny ONZ w Glasgow (COP26). Mimo że największe gospodarki podejmują kolejne działania na rzecz klimatu, to organizacje ekologiczne podkreśliły, że jest wciąż daleko od potrzebnego przełomu, który pozwoli zapobiec katastrofie klimatycznej. Doceniono jednak, że w końcowym dokumencie COP26 mówi się o odchodzeniu od węgla.

16 listopada - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Państwo za pośrednictwem BGK będzie gwarantować do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 100 tys. zł.

16 listopada - koncern Saipem zakończył układanie dla Gaz-Systemu 275 km odcinka gazociągu Baltic Pipe na dnie Bałtyku. Trasa z Szelfu Norweskiego ma być gotowa do przesyłania gazu 1 października 2022 r., pełną przepustowość ma osiągnąć do końca roku.

16 listopada - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu.

17 listopada - Sejm wprowadził senackie poprawki do Prawa o ruchu drogowym, w tym zmianę zwiększającą limit na wsparcie budowy obwodnic miast w ciągach dróg wojewódzkich. Zwiększenie środków może przekroczyć 2 mld zł. Posłowie przyjęli też poprawkę przedłużającą na przyszły rok maksymalną dopłatę w wysokości 3 zł do wozokilometra dla przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

25 listopada - premier Mateusz Morawiecki zaprezentował rządową tarczę antyinflacyjną: obniżki cen paliw silnikowych - akcyza na poziomie minimum unijnego oraz 0 proc. podatek od sprzedaży detalicznej paliw; obniżki cen gazu (styczeń-marzec) - niższy VAT (8 proc,. zamiast 23 proc.); 0 proc. akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych; obniżki cen energii elektrycznej (styczeń-marzec) - niższy VAT (5 proc. zamiast 23 proc.); dodatku osłonowego od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego.

GRUDZIEŃ

1 grudnia - PKP Intercity zapowiedziało, że do końca tego roku pasażerowie będą mogli korzystać z Wi-Fi w ponad 550 wagonach przewoźnika.

1 grudnia - otwarto szlabany na państwowych płatnych odcinkach A2 i A4. Kierowcy pojazdów lekkich mogą płacić za przejazd za pomocą aplikacji e-TOLL lub e-biletu autostradowego.

2 grudnia - Sejm odrzucił uchwałę Senatu, odrzucającą w całości nowelizację ustawy o OZE, która wprowadza m.in. nowy system rozliczeń dla prosumentów - net billing. Zgodnie z nim prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzone do sieci po określonej cenie, a za energię pobraną mają płacić jak inni odbiorcy.

2 grudnia - prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zwrocie akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3 grudnia - ugoda ws. nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III między Tauronem a Rafako. Koszt naprawy uzgodniono na 91 mln zł.

7 grudnia - rząd w trybie obiegowym przyjął projekt ustawy o dodatku osłonowym, będącym kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, która ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie dodatkiem ma objąć 6,8 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w Polsce.

7 grudnia - PKN Orlen i Synthos podpisały umowę inwestycyjną ws. powołania joint-venture, które zajmie się wdrażaniem technologii małych reaktorów jądrowych, oraz zdobyciem technologii reaktorów III i IV generacji, w szczególności BWRX-300.

8 grudnia - Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych NBP: stopa referencyjna wzrosła o 0,5 pkt. proc., do 1,75 proc.; lombardowa o 0,5 pkt. proc., do 2,25 proc.; redyskontowa weksli z 1,3 proc. do 1,8 proc.; dyskontowa weksli – z 1,35 proc. do 1,85 proc.; depozytowa z 0,75 proc. do 1,25 proc.

9 grudnia - podpisano porozumienie przedstawicieli władz Polski i Korei Południowej, zgodnie z którym Korea Południowa zaangażuje się kapitałowo w budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

9 grudnia - Bohdan Pretkiel został przez premiera mianowany na stanowisko Rzecznika Finansowego. Zastąpił Mariusza Goleckiego, który został wiceministrem rozwoju i technologii.

9 grudnia - Sejm uchwalił ustawę o dodatku osłonowym, który ma zniwelować rosnące ceny energii i gazu. Łączne wydatki budżetowe na ten cel w przyszłym roku wzrosną do 4 mld 700 mln zł. Rząd zakładał wcześniej, że będzie to 4,1 mld zł. Dodatek osłonowego od 400 zł do 1437,50 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego.

12 grudnia - Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd, która jest elementem tarczy antyinflacyjnej rządu. W jej ramach przewidziane są również m.in. zmiany stawek VAT na prąd, gaz i ciepło systemowe.

14 grudnia - Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro. Dokument jest podstawą ubiegania się przez Polskę o środki europejskie na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

15 grudnia - GUS podał dane o inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 7,8 proc. (przy wzroście cen towarów – o 8,1 proc. i usług o – 6,6 proc.).

15 grudnia - Sejm znowelizował ustawę o rolniczym handlu detalicznym. Nowe przepisy mają ułatwić rolnikom sprzedaż własnych produktów. Przychody z tego tytułu do 100 tys. zł będą zwolnione z podatku.

17 grudnia - prezes URE zatwierdził taryfy na gaz i prąd. W przypadku największego detalicznego sprzedawcy gazu - PGNiG OD cały rachunek netto ma wzrosnąć o 54 proc., a rachunki za energię elektryczną wzrosną średnio o 24 proc.

22 grudnia - spółka Polskie Elektrownie Jądrowe wskazała preferowaną lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Określana jako Lubiatowo-Kopalino leży nad Bałtykiem, w gminie Choczewo na Pomorzu. Spółka będzie się ubiegać o niezbędne decyzje administracyjne dla wskazanej lokalizacji.

24 grudnia - weszły w życie przepisy noweli ustawy o elektromobilności, które umożliwiają tworzenie w miastach Stref Czystego Transportu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta