Prezydent Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Andrzej Duda podpisał ustawę, w której parlament wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji decyzji Rady o systemie zasobów własnych UE w piątek. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Głównym celem Komponentu A Krajowego Planu Odbudowy jest: „Zapewnienie odporności gospodarki na kryzysy, wzrostu produktywności oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy”.

Wśród największych wyzwań dla działań w ramach tego komponentu wymienia się efektywne wydłużanie wieku emerytalnego. Niski wiek emerytalny określa się jako jedno z istotnych wyzwań polskiego rynku pracy. Wskazuje się, że ewentualne podniesienie tego wieku ma obecnie niską akceptację społeczną. Co więcej, zarówno w sensie prawnym, jak i kulturowym, przechodzenie na emeryturę w wieku ustawowym ma charakter prawa, a nie obowiązku - zauważa się.

Odporność gospodarki priorytetem

W części grantowej wskazuje się planowane dla wzrostu odporności reformy.

Pierwsza z nich to reforma ram fiskalnych i wprowadzenie średniookresowych ram budżetowych (ŚRB), oraz integrację procesów planowania wieloletniego i rocznego. Zakłada się wprowadzenie nowej klasyfikacji budżetowej; a także automatyzmu w zakresie uwzględniania w stabilizującej regule wydatkowej nowoutworzonych państwowych funduszy celowych. Reformy te planuje się między III kw. 2021 r., a I kw. 2025 r.

Zakłada się te dalsze ograniczenia obciążeń regulacyjnych i administracyjnych. Bezpośrednim efektem realizacji tej reformy w okresie realizacji KPO będzie przyjęcie pakietu rozwiązań deregulacyjnych po nazwą Tarczy Prawnej.

300 mln euro przewidziano na inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności. Jednym z elementów maj być wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

200 mln euro ma wesprzeć reformę planowania i zagospodarowania przestrzennego. W ramach wdrożenia, przewidziano sporządzenie planów ogólnych przez wszystkie gminy, co ma pochłonąć 248 mln zł, po 100 tys. zł na każdą gminę.

175 mln zł ma pójść na sporządzenie strategii rozwoju gmin oraz gminnych programów rewitalizacji dostosowujących je do nowych przepisów. Przewiduje się potrzebę opracowania nowych strategii rozwoju dla 60 proc. gmin oraz 700 gminnych programów rewitalizacji. 465 mln zł przewidziano na przekształcenie planów miejscowych w plany zabudowy, średnio po 8 tys. zł na każdy plan. Kosztem 1,27 mld euro wsparcia planowana jest reforma na rzecz poprawienia warunków konkurencyjności i ochrony producentów oraz konsumentów w sektorze rolnym. To m. in. inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. 450 mln euro ma trafić na inwestycje wspierające robotyzację i innowacje w przedsiębiorstwach.

162 mln euro przewidziano na stworzenie warunków do przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym na inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ.

164 mln euro ma trafić na zapewnienie instytucjonalnych i prawnych podstaw rozwoju BSP (dronów), m. in. rozbudowę specjalistycznych ośrodków szkoleniowych, wsparcie wdrożeń centra monitorowania, oraz na infrastrukturę do zarządzania ruchem bezzałogowych statków powietrznych.

490 mln euro ma wesprzeć wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki oraz przemysłem, w tym inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego.

400 mln euro ma pochłonąć wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w ramach celu Kadry dla nowoczesnej gospodarki.

52 mln euro przeznaczono na zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy, w tym na inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy.

Rodzina w centrum uwagi

Reforma na rzecz poprawy sytuacji rodziców na rynku pracy poprzez zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+ ma pochłonąć 381 mln euro.

Przewiduje się wdrożenie ram prawnych dla rozwoju ekonomii społecznej, w tym kosztem 45 mln euro programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności.

Na inwestycje związane z doposażeniem pracowników i przedsiębiorstw umożliwiające pracę zdalną przeznaczono 44 mln euro. W części pożyczkowej przewiduje się 95 mln euro na wzmacnianie potencjału instytucji kultury do współpracy z sektorem nauki i przedsiębiorstwami.

Z kolei 150 mln euro ma być dostępne na zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby gospodarki i państwa, w tym rozbudowę krajowego systemu serwisów monitoringowych, produktów, narzędzi analitycznych i usług i towarzyszącej infrastruktury wykorzystujących dane satelitarne.