Komisja Europejska uruchomiła dziś pierwszą aukcję w ramach Europejskiego Banku Wodoru w celu wsparcia produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych w Europie. Producenci wodoru odnawialnego mogą ubiegać się o wsparcie w formie stałej premii za kilogram wyprodukowanego wodoru, podała KE.

Premia ma na celu wypełnienie luki między ceną produkcji a ceną, jaką obecnie są skłonni zapłacić konsumenci na rynku, na którym produkcja nieodnawialnego wodoru jest nadal tańsza.

"Bank Wodoru uzupełnia inne narzędzia polityki mające na celu budowanie rynku wodoru odnawialnego, stymulowanie inwestycji w moce produkcyjne i zwiększanie skali produkcji" - podano w komunikacie.

Wodór odnawialny ma do odegrania kluczową rolę w przyszłym koszyku energetycznym Europy, w szczególności w zakresie dekarbonizacji przemysłu ciężkiego i niektórych sektorów transportu, zastępując paliwa kopalne. Umożliwiając szybsze wdrażanie innowacyjnych technologii wodorowych, aukcja pilotażowa przyczyni się do osiągnięcia celu planu REPowerEU, jakim jest produkcja 10 mln ton zielonego wodoru do 2030 r.

W ramach aukcji pilotażowej producenci wodoru odnawialnego w rozumieniu dyrektywy OZE i jej aktów delegowanych mogą składać oferty na wsparcie UE na określony wolumen produkcji wodoru.

Reklama

Oferty powinny opierać się na proponowanej wyższej cenie za kilogram wyprodukowanego wodoru ze źródeł odnawialnych, maksymalnie do 4,5 euro/kg. Oferty do tej ceny, a także spełniające inne wymogi kwalifikacyjne, będą klasyfikowane od najniższej do najwyższej ceny ofertowej i w tej kolejności będzie udzielane wsparcie, aż do wyczerpania budżetu aukcji.

Wybrane projekty otrzymają przyznaną dotację oprócz przychodów rynkowych, jakie generują ze sprzedaży wodoru, przez maksymalnie 10 lat. Po podpisaniu umów o dotację w ramach projektów będą musiały rozpocząć produkcję wodoru odnawialnego w ciągu pięciu lat, podano.

Kumulacja z innymi rodzajami pomocy z uczestniczących państw członkowskich nie będzie możliwa, aby zapewnić równe warunki działania dla wszystkich projektów niezależnie od lokalizacji. W ocenie KE zapobiegnie to fragmentacji na wczesnych etapach europejskiego rynku wodoru i zmniejszy koszty administracyjne w związku z przyszłymi krajowymi programami wsparcia wodorowego.

Komisja oferuje również nowy mechanizm w ramach Banku Wodoru, umożliwiający państwom członkowskim finansowanie projektów, które złożyły ofertę w aukcji, ale nie zostały wybrane do wsparcia Funduszu Innowacyjnego ze względu na ograniczenia budżetowe.

Dzięki temu mogą przyznawać finansowanie krajowe dodatkowym projektom na swoim terytorium bez konieczności przeprowadzania osobnej aukcji na poziomie krajowym, co zmniejsza obciążenie administracyjne i koszty dla wszystkich stron. Udział państw członkowskich w programie jest dobrowolny, a aby się zakwalifikować, twórcy projektów muszą również wyrazić zainteresowanie tym programem w trakcie składania wniosku.

Wszelkie wsparcie oferowane przez państwa członkowskie za pośrednictwem tej usługi będzie uznawane za pomoc państwa i będzie wymagało zatwierdzenia przez KE.

Oferenci mają czas do 8 lutego 2024 r. (17:00 CET), aby złożyć wniosek za pośrednictwem portalu UE Funding and Tenders. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach w kwietniu 2024 r. i podpiszą umowy o dofinansowanie w ciągu dziewięciu miesięcy od zamknięcia naboru, podano.

Jak wskazuje KE, aukcja pilotażowa umożliwi Komisji zebranie wiarygodnych danych na temat harmonogramu unijnych projektów w zakresie wodoru odnawialnego, poziomu konkurencji w zakresie tego rodzaju wsparcia, kosztów produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych oraz jego ceny rynkowej.

Komisja podała, że wykorzysta wnioski wyciągnięte z programu pilotażowego, aby przygotować przyszłe aukcje, które można by zorganizować dla innych technologii i produktów dekarbonizacji. Komisja zamierza rozpocząć drugą rundę aukcji w 2024 r.

Fundusz innowacyjny, którego szacunkowy budżet z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji na lata 2020–2030 wynosi 40 mld euro, jest największym unijnym programem finansowania na rzecz wdrażania innowacyjnych technologii zeroemisyjnych.