"Na mocy postanowień umowy emitent sprzedał na rzecz LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie 1 148 180 sztuk akcji, stanowiących 1,46% udziału w kapitale zakładowym banku i 1,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu banku, za cenę 23,08 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę 26 499 994,40 zł" - czytamy w komunikacie.

Po zbyciu Getin Holding posiada 42 677 443 akcje, co stanowi 54,43% udziału w kapitale zakładowym banku oraz 55,04% ogólnej liczby głosów, podano również.

"Płatność ceny za akcje uzgodniono w dwóch transzach, tj. 1 transza w kwocie 23 999 994,40 zł płatna w terminie do dnia 20 grudnia 2016 r. oraz 2 transza w kwocie 2 500 000,00 zł płatna w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r., powiększona o kwotę 9 884,93 zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie odroczonego terminu płatności" - czytamy dalej.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w kwietniu 2015 roku.

(ISBnews)