Zysk netto Monnari Trade wzrósł r: r do 23,93 mln zł w IV kw. 2016 r.Warszawa, 24.02.2017 (ISBnews) - Monnari Trade odnotowało 23,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 12,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 12,12 mln zł wobec 16,2 mln zł zysku rok wcześniej.

"Według oceny zarządu spółki dominującej, zarówno IV kwartał oraz cały 2016 rok był trudniejszy dla grupy kapitałowej, co spowodowało, że wynik na poziomie operacyjnym był o jedną trzecią gorszy niż w 2015 r. Do pozytywnych stron tego okresu należy zaliczyć utrzymanie marży brutto na poziomie 54,3% w całym ubiegłym roku. Zrealizowano również plan rozwoju sieci o ponad 4,3 tys. m2, co pozwala na zwiększenie skali działania grupy i podniesienie efektywności jej działania w kolejnych okresach, w miarę dojrzewania poszczególnych salonów" - podała spółka w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,3 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 75,28 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że przyczyn tak płaskiego poziomu obrotów należy upatrywać w kilku czynnikach zewnętrznych oraz w decyzjach podjętych przez zarząd, a związanych z ukierunkowaniem działań na ochronę marży brutto (ostrożniejsza polityka przecen), która wzrosła do poziomu 57,1% vs. 56,3% w IV kwartale 2015 r.

"W IV kwartale 2016 r. jak i całym ubiegłym roku do istotnych negatywnych czynników oddziałujących na działalność prowadzoną przez grupę kapitałową należało przede wszystkim dalsze umacnianie się dolara (rozliczanie zakupów produkcji) w stosunku do kursu złotego (wzrost r/r o 7,13%) oraz euro, w którym są denominowane umowy najmu w ok. 70% (wzrost o 3,81% r/r). Kolejnym negatywnym czynnikiem była utrzymująca się, obserwowana już w ubiegłych latach, tendencja do spadku cen odzieży i obuwie - o 4,7 % w IV kwartale ub.r. i o ok. 4,45 % w całym ub.r. Jednocześnie na polskim rynku odzieżowym była odczuwalna większa konkurencja i zwiększona podaż odzieży oraz presja na obniżanie cen odzieży i obuwia przez duże podmioty działające na naszym rynku" - czytamy dalej.

W IV kwartale ub.r. Monnari otworzyło 13 nowych salonów o powierzchni ok. 3,78 tys. m2. Nie wygenerowały one przychodów na poziomie dojrzałych placówek, zatem wzrost powierzchni do końca III kwartału był na poziomie ok. 2%.

"Należy przy tym podkreślić, że spółka obserwuje od kliku lat dłuższy okres dojrzewania nowo otwartych salonów, m.in. jest to związane ze wzrostem liczby centrów handlowych i większą konkurencyjnością na tym rynku" - czytamy także.

W 2016 r. spółka miała 35,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 46,31 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 231,77 mln zł w porównaniu z 213,7 mln zł rok wcześniej.

"Na wynik netto roku 2016 r. miały wpływ zdarzenia jednorazowe: zwrot podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 1,4 mln zł; aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnej w wysokości 14,06 mln zł. Jednocześnie na wynik netto roku 2015 r. miały wpływ zdarzenia jednorazowe: rozpoznanie aktywa na podatek odroczony w wysokości ok. 21,5 mln. zł, zgodnie z MSR nr 12 „Podatek dochodowy" koszty finansowe transakcji wniesienia znaku w wysokości 1,5 mln zł, spłata zadłużenia przez wierzyciela spółki – wpływ na wynik netto 2,7 mln zł" - podała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 24,88 mln zł wobec 21,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły ok. 228,2 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)