Zysk netto PBG wzrósł r: r do 6,42 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 17.05.2017 (ISBnews) - PBG odnotowało 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 25,05 mln zł wobec 7,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 456,18 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 368,05 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa PBG osiągnęła sprzedaż w wysokości ponad 456 mln zł, odnotowując przy tym zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 49,9 mln zł oraz zysk netto przypadający jednostce dominującej na poziomie 6,4 mln zł. Zarówno przychody ze sprzedaży oraz zysk brutto na sprzedaży ukształtowały się na wyższych poziomach aniżeli w porównywalnym okresie roku poprzedniego" – czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży PBG i POG oraz Grupy Rafako stanowiły odpowiednio 3,8% i 96,6% sprzedaży Grupy PBG. Udział segmentu gazu ziemnego i ropy naftowej w przychodach Grupy PBG wyniósł blisko 2%, a udział segmentu budownictwa energetycznego wyniósł 97%.

"W omawianym okresie Grupa PBG wypracowała 49,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, natomiast zysk operacyjny wyniósł 25,1 mln zł, a wpływ na jego poziom miały przede wszystkim:

a) koszty ogólnego zarządu i koszty sprzedaży, które wyniosły 28,4 mln zł;

b)pozostałe przychody operacyjne w kwocie 9,1 mln zł;

c)pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły 3,6 mln zł" – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 4,49 mln zł wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)