"W I kwartale 2016 r. spółka uzyskała znaczące wpływy związane ze sprzedażą praw do produktu Salmex na zagranicznych rynkach (milestone), ujęte w aktualnym sprawozdaniu w całościowej linii przychodów ze sprzedaży 2016 roku, w kwocie 12,7 mln zł. Zdarzenie to w sposób nadzwyczajny podwyższyło podstawę odniesień aktualnej dynamiki wyniku sprzedaży zakłócając tym samym możliwość jego bezpośredniej interpretacji. Z uwagi na charakter zakontraktowanych, przyszłych przychodów związanych ze sprzedażą w/w praw zarząd spółki ocenia zaistniałą sytuację wyłącznie w kontekście braku spójności terminów, bez zmiany oceny prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Wartość wygenerowanego zysku netto spółki za I kwartał 2017 przekraczającego poziom 5,0 mln zł, w odniesieniu do skorygowanego o jednorazowe wartości milestonów wyniku roku poprzedniego oznacza pozytywną dynamikę wzrostu" - wskazano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,09 mln zł wobec 19,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,39 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 41,82 mln zł rok wcześniej.

"W okresie pierwszego kwartału 2017 roku wygenerowana wartość sprzedaży na produktach gotowych wyniosła 28,4 mln PLN, co w odniesieniu do analogicznego okresu 2016 roku oznaczało 2,5% spadek wartości. Negatywna dynamika wynikała z zaprzestania działalności związanej z kon trak to - wym wytwarzaniem leku inhalacyjnego dla Polfarmex, co miało miejsce na początku 2016 roku, a nie było już przedmiotem działalności operacyjnej spółki w 2017 roku, zgodnie z realizacją przyjętej strategii rozwoju i realizacji umów pomiędzy stronami. Po wyeliminowaniu tego zdarzenia dynamika wzrostu sprzedaży realizowanej na produktach gotowych sprzedawanych w kraju była pozytywna i wyniosła 1,4% w ujęciu wartościowym oraz ponad 11% w wolumenie sprzedaży. Sprzedaż eksportowa w pierwszym kwartale 2017 roku była realizowana na bazie otrzymanych zamówień z rynków, na których Spółka posiada odpowiednie rejestracje, przebiegała zgodnie z oczekiwaniami" - czytamy w raporcie.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Spółka dysponuje własnym laboratorium badawczo-­rozwojowym, dzięki czemu może rozwijać własne technologie farmaceutyczne wykorzystując posiadane zaplecze laboratoryjno­-sprzętowe. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2016 r.

(ISBnews)