Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. („Wezwanie”)

ogłoszone zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”)

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 6.527.363 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki P.R.E.S.C.O. Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000372319 („Spółka”), o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLPRESC00018 (zwanych łącznie i każda z osobna jako „Akcje”, „Akcje Spółki”), stanowiących 32,999996% kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 6.527.363 (słownie: sześciu milionom pięciuset dwudziestu siedmiu tysiącom trzystu sześćdziesięciu trzem) głosom na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiącym 32,999996% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Jedna Akcja upoważnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Firma: P.R.E.S.C.O. Group S.A. („Wzywający”, „Podmiot nabywający” „Spółka”)
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Forma prawna: spółka akcyjna
Numer KRS 372319

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, że jedynym Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego wezwania jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 2 Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: mBank S.A., prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku („Podmiot Pośredniczący”)
Siedziba: Warszawa, Polska
Adres: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
Telefon: 00 48 22 697 47 10
Telefaks: 00 48 22 697 48 20
Adres strony internetowej: www.mdm.pl
Adres poczty elektronicznej: kontakt@mdm.pl

5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 6.527.363 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 32,999996% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadających 6.527.363 (słownie: sześciu milionom pięciuset dwudziestu siedmiu tysiącom trzystu sześćdziesięciu trzem) Akcjom, stanowiących 32,999996% kapitału zakładowego Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

Podmiot nabywający nie określił minimalnej liczby Akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu Podmiot nabywający Akcje zobowiązuje się nabyć te Akcje. Podmiot nabywający nabędzie Akcje objęte zapisami w Wezwaniu, bez względu na ich liczbę minimalną.

7. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Podmiot nabywający, łącznie z głosami z posiadanych przez niego Akcji Spółki, zamierza osiągnąć 6.527.363 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosów, stanowiących 32,999996% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, odpowiadających 6.527.363 (słownie: sześciu milionom pięciuset dwudziestu siedmiu tysiącom trzystu sześćdziesięciu trzem) Akcjom Spółki, stanowiących 32,999996% kapitału zakładowego Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy – występuje tylko jeden Podmiot nabywający – Wzywający.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena, po której nabywane będą Akcje, wynosi 6,50 zł (słownie: sześć złotych i pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję („Cena Wezwania”).

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Wezwania wskazana w pkt 9 spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

W szczególności, Cena Wezwania nie jest niższa od średniej ceny rynkowej (rozumianej jako średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen Akcji ważonych wolumenem obrotu) z okresu 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). Średnia cena rynkowa z tego okresu zaokrąglona w górę do pełnych groszy wynosi 6,49 zł (słownie: sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy).

Cena Wezwania nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający lub podmioty od niego zależne zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, za Akcje Spółki.

W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny nie nabywały Akcji.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

Wzywający nie jest, ani w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia Wezwania nie był stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania 14 września 2016 r.
Termin rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów 4 października 2016 r.
Termin zakończenia okresu przyjmowania zapisów 18 października 2016 r.
Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 21 października 2016 r.
Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 24 października 2016 r.

Wzywający nie zamierza skrócić okresu przyjmowania zapisów.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Nie istnieje podmiot dominujący wobec Wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

W związku z tym, że jedynym Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego wezwania jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 Wezwania.

14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający wraz z podmiotami zależnymi (w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy) posiada 0 (słownie: zero) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadających 0 (słownie: zero) Akcji Spółki, reprezentujących 0% kapitału zakładowego Spółki.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy, nie pozostaje też stroną porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Podmioty zależne od Wzywającego, w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, nie posiadają Akcji Spółki.

15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający, łącznie z głosami z posiadanych przez niego Akcji Spółki, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania wraz z podmiotami zależnymi (w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy) 6.527.363 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiące 32,999996% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu, odpowiadających 6.527.363 (słownie: sześciu milionom pięciuset dwudziestu siedmiu tysiącom trzystu sześćdziesięciu trzem) Akcjom Spółki, reprezentujących 32,999996% kapitału zakładowego Spółki.

Wzywający nie posiada podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy.

16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

W związku z tym, że jedynym Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego wezwania jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 14 Wezwania.

17. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

W związku z tym, że jedynym Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego wezwania jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 15 Wezwania.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.

Nie dotyczy – Wzywający występuje jako Podmiot nabywający Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w następujących Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego:

Miejscowość Adres Telefon Godziny pracy
Białystok ul. Warszawska 44/1 (85) 732 51 10 pon-pt 8:30-17:00
Bielsko-Biała Pl. Wolności 7 (33) 813 93 50 pon-pt 8:30-17:00
Bydgoszcz ul. Grodzka 17 (52) 584 31 51 pon-pt 8:30-17:00
Gdańsk ul. Wały Jagiellońskie 8 (58) 346 24 25 pon-pt 8:30-16:30
Gdynia ul. Śląska 47 (58) 621 79 21 pon-pt 8:30-17:00
Katowice ul. Powstańców 43 (32) 200 64 85 pon-pt 8:30-17:00
Kraków ul. Augustiańska 15 (12) 618 45 84 pon-pt 8:30-17:00
Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 6 (81) 532 94 13 pon-pt 8:30-17:00
Łódź Pl. Wolności 3 (42) 272 21 81 pon-pt 8:30-17:00
Poznań ul. Półwiejska 42 (61) 856 86 36 pon-pt 8:30-17:00
Rzeszów ul. Sokoła 6 (17) 850 38 09 pon-pt 8:30-17:00
Szczecin ul. Zbożowa 4 (Lastadia Office) (91) 488 39 82 pon-pt 8:30-17:00
Warszawa ul. Wspólna 47/49 (22) 697 49 00 pon-pt 8:00-18:00
Wrocław ul. Strzegomska 2-4 (71) 370 08 41 pon-pt 8:30-17:00

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

W czasie trwania Wezwania, Wzywający nie zamierza nabywać Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie w czasie trwania okresu przyjmowania zapisów.

Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte na GPW trzeciego dnia roboczego po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów, tj. 21 października 2016 r.. Rozliczenie powyższych transakcji nastąpi nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od daty ich zawarcia, tj. nie później niż dnia 25 października 2016 r..

21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy. Przedmiotem Wezwania są wyłącznie Akcje zdematerializowane.

22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie

Nie dotyczy, gdyż Akcje będą nabywane za wynagrodzeniem płatnym w gotówce, za Akcje nie będą wydawane inne rzeczy lub prawa.

23. Tryb i sposób dokonania zamiany

Nie dotyczy, gdyż Akcje będą nabywane za wynagrodzeniem płatnym w gotówce, za Akcje nie będą wydawane inne rzeczy lub prawa.

24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Nie dotyczy. Wezwanie dotyczy akcji własnych tj. Wzywający jest jednocześnie emitentem Akcji.

25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

W związku z tym, że jedynym Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego wezwania jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 24 Wezwania.

26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Podmiot nabywający oświadcza, że nie istnieją żadne warunki prawne, od których zależałoby nabycie Akcji Spółki w drodze Wezwania oraz nie jest wymagane otrzymanie żadnych decyzji właściwych organów udzielających zgody na nabycie Akcji Spółki, ani też zawiadomień o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji Spółki. Wezwanie nie jest ogłaszane pod warunkiem spełnienia warunków prawnych lub otrzymania właściwych decyzji lub zawiadomień. Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym warunkiem.

Wzywający (Spółka) oświadcza, że nabycie Akcji nastąpi zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 7 Statutu Spółki, zgodnie z którym Spółka uprawniona jest do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

W dniu 27 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wzywającego uchwałą nr 20 upoważniło Zarząd Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała”), określając m.in. że nabycie akcji Spółki nastąpi:

(i) za łączną kwotę nie wyższą niż 74.000.000,00 zł (siedemdziesiąt cztery miliony złotych);

(ii) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego m.in. na podstawie art. 72 ust. 1 Ustawy;

(iii) wyłącznie do dnia 31 grudnia 2016 r..

Zgodnie z w/w Uchwałą, Zarząd Spółki został także upoważniony do określenia ceny nabycia jednej Akcji lub liczby nabywanych Akcji, z zastrzeżeniem że przedmiotem nabycia będą Akcje Spółki stanowiące co najmniej 10%, jednak nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj.: nie więcej niż 13.054.727 (trzynaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem) akcji Spółki.

27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie nie jest ogłaszane pod żadnym warunkiem.

28. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Wzywający jest emitentem Akcji, a Wezwanie ogłaszane jest w wykonaniu uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 roku. Wzywający nie będzie wykonywał praw z Akcji nabytych w wyniku Wezwania, za wyjątkiem czynności zmierzających do zachowania praw Wzywającego.

29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

W związku z tym, że jedynym Podmiotem nabywającym Akcje w wyniku niniejszego wezwania jest Wzywający, wymagane informacje zostały zawarte w pkt 28 Wezwania.

30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania jedynie w przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych Akcji.

31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania

Nabycie Akcji nastąpi w trybie określonym § 8 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia, tj. Wzywający zobowiązuje się do nabycia Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów:

a) na zasadzie proporcjonalnej redukcji - w przypadku, gdy liczba Akcji objętych tymi zapisami w powyższym terminie będzie większa od maksymalnej liczby wskazanej w pkt 5 Wezwania, albo

b) nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień, na koniec którego liczba Akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę Akcji określoną w pkt 5 Wezwania - w przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 14 dni przyjmowania zapisów jest równa lub mniejsza od wskazanej w pkt 5 Wezwania.

W stosunku do Akcji objętych zapisami złożonymi w dniu, w którym liczba Akcji objętych zapisami przekroczyła liczbę Akcji określoną w pkt 5 Wezwania, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji.

32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji

Jeżeli powstaną ułamkowe części Akcji po proporcjonalnej redukcji, Akcje te będą nabywane w kolejności od największych do najmniejszych zapisów na Akcje w ramach Wezwania, aż do wyczerpania liczby Akcji na jaką ogłoszone jest Wezwanie.

33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone

Akcje objęte Wezwaniem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, w związku z czym Wzywający nie określił szczególnych zasad nabycia akcji poszczególnych rodzajów.

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, zostało ustanowione w formie blokady środków pieniężnych na rachunku Wzywającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w kwocie stanowiącej 100% wartości zamierzonej transakcji. W dniu ogłoszenia Wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane KNF.

35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie to jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Akcje zakupione przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie, którzy posiadają Akcje, powinny złożyć w firmie inwestycyjnej prowadzącej ich rachunek papierów wartościowych: (i) dyspozycję wydania świadectwa depozytowego z terminem do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania (włącznie); oraz (ii) nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem do dnia dokonania transakcji w ramach Wezwania (włącznie).

Firma inwestycyjna wydająca świadectwo depozytowe zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku akcjonariusza do końca sesji giełdowej w dniu, w którym nastąpi rozliczenie w KDPW transakcji ich sprzedaży.

W Punktach Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego, wymienionych w pkt. 19 niniejszego Wezwania, w okresie trwania Wezwania, w dni w których odbywa się sesja na GPW, w godzinach pracy Punktów Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego, akcjonariusz zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie powinien złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na sprzedaż Akcji, którego wzór będzie dostępny w Punkcie Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego (po jednym dla akcjonariusza odpowiadającego na Wezwanie oraz Podmiotu Pośredniczącego) oraz złożyć w Punkcie Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez firmę inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych akcjonariusza.

Zwraca się uwagę na fakt, że akcjonariusz odpowiadający na Wezwanie ponosi wszelkie konsekwencje prawne, finansowe oraz podatkowe podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

W ramach Wezwania przyjmowane będą wyłącznie zapisy na sprzedaż Akcji zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący. Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w firmach inwestycyjnych, w których akcjonariusze posiadają rachunki papierów wartościowych.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić przyjmującym dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego odpisu z rejestru, umocowanie do złożenia zapisu.

Poprzez podpisanie formularza zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania, akcjonariusz dokonujący zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem. Formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zawiera treść takiego oświadczenia.

Akcjonariusze zamierzający odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji do Punktów Usług Maklerskich Podmiotu Pośredniczącego wskazanych w punkcie 19 powyżej.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych związane z rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić kwoty należnych prowizji i opłat.

_________________________

(podpisy osób działających w imieniu Wzywającego i Podmiotu nabywającego)

_________________________

(podpisy osób działających w imieniu Podmiotu Pośredniczącego)