"Na podstawie uchwały emitent wyemituje nie więcej niż 8 000 sztuk trzyletnich, zabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda, o stałym oprocentowaniu wynoszącym 7,5% w skali roku, z kwartalnymi okresami odsetkowymi. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniesie nie więcej niż 8 000 000 zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka zakłada, że dniem przydziału obligacji serii G będzie 21 października 2016 roku, zaś terminem wykupu 21 października 2019 roku. Obligacje serii G nie będą miały formy dokumentu i będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub BondSpot, podano również.

Eurocent, notowany na NewConnect, to instytucja finansowa specjalizująca się przede wszystkim w dostarczaniu produktów finansowych, takich jak pożyczki gotówkowe z obsługą w domu, przeznaczonych dla klientów indywidualnych.

(ISBnews)