"Przedmiotem umowy przedwstępnej jest nabycie 100 udziałów spółki o wartości nominalnej 500 zł każdy, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki. Cena nabycia udziałów spółki składa się z 2 części, z czego pierwsza wynosi 10 mln zł, a druga, wg. szacunków emitenta wyniesie nie więcej niż 4 mln zł i jej wysokość jest uzależniona od wartości składników majątkowych ustalonych w trakcie inwentaryzacji, która zostanie przeprowadzona po uzyskaniu zgody prezesa UOKiK oraz od ewentualnych roszczeń emitenta wobec sprzedających wynikających z naruszenia przez sprzedających gwarancji i zapewnień złożonych w umowie przedwstępnej. Według szacunków emitenta, całkowita wysokość ceny za udziały wyniesienie nie mniej niż 12,5 mln zł i nie więcej niż 14 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie umowy nastąpi po spełnieniu m.in. następujących warunków:
1. pozytywnym zakończeniu badania due diligence spółki, potwierdzającego zgodność oświadczeń sprzedającego m.in. co do sytuacji majątkowej, finansowej i prawnej spółki;
2. uzyskaniu zgody prezesa UOKiK;
3. wartość majątku spółki, definiowanego jako zapasy magazynowe netto powiększone o bezwarunkowe wierzytelności i pomniejszone o wszelkie zobowiązania spółki, ustalona w trakcie inwentaryzacji przeprowadzonej w terminie 14 dni od zgody prezesa UOKiK, i nie wcześniej niż 5 stycznia 2017 roku, będzie nie niższa niż 8,7 mln zł, podano również.

"Źródłem finansowania nabycia aktywów będzie kapitał własny oraz kapitał obcy" - czytamy dalej.

Bargo Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z 26 letnim doświadczeniem, prowadzące komplementarną działalność do działalności Grodna, posiadające 9 punktów sprzedaży. W latach 2013/2014/2015 przychody spółki wyniosły odpowiednio 39/42/48 mln zł, EBITDA (-0,05)/0,22/1 mln zł, zysk netto (-0,25)/0,21/0,77 mln zł.

"Zarząd Grodno oczekuje, że po pełnym zintegrowaniu operacyjnym spółki z emitentem, roczny wynik EBITDA spółki powinien wynieść nie mniej niż 2 mln zł" - podsumowano.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. W październiku 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)