"Źródłem niepewności i potencjalnego ryzyka są również zmiany o charakterze regulacyjnym, które mogą oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na działalność banków. Wydaje się jednak, że w przypadku większości tych czynników banki mają możliwość adaptacji, w krótkim lub średnim okresie" - napisano w "Raporcie o sytuacji banków w I półroczu 2016 r."

"Głównym ryzykiem pozostaje kwestia ewentualnego ustawowego rozwiązania kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych, która w przypadku realizacji skrajnych wariantów mogłaby doprowadzić do destabilizacji sektora bankowego" - dodano.

KNF uznał, że pomimo zadowalającej sytuacji w zakresie bieżącej płynności, stale zalecane są działania zmierzające do wzrostu stabilności źródeł finansowania oraz realizacje strategii, które będą dobrze "wkomponowane w uwarunkowania zewnętrzne".

"W szczególności pożądana jest dalsza dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wydłużanie terminów wymagalności zobowiązań" - napisano w raporcie.

W ocenie Komisji w nadchodzących okresach wyniki banków będą pod silną presją czynników regulacyjnych.

"Do głównych czynników o charakterze regulacyjnym należy zaliczyć uchwalenie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych, rosnące składki na rzecz BFG, jak też ewentualne zmiany parametrów polityki monetarnej oraz ewentualne ustawowe rozwiązanie kwestii walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych" - napisano w raporcie.

Komisja zauważa, że pomimo relatywnie zadowalającej sytuacji bieżącej rekomendowane jest utrzymywanie mocnej bazy kapitałowej, a w przypadku niektórych banków jej dalsze wzmocnienie.

>>> Czytaj też: Niedozwolone klauzule kredytowe mBanku. To pierwszy taki proces w Polsce