"Sprzedający uzyskał ostateczną decyzję o warunkach zabudowy, wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania. Decyzja ustala warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu nieruchomości, dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowo-biurowego z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną. Spółka planuje budowę blisko 300 mieszkań na nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 9,5 mln zł powiększoną o należny podatek VAT. Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka jest zobowiązania do zapłaty pełnej ceny w ciągu trzech dni roboczych, podano także.

Informując na początku września o zawarciu warunkowej umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, Ronson podawał, że planuje budowę blisko 300 mieszkań na tej nieruchomości, a wartość umowy to 9,5 mln zł netto.

Zawarcie ostatecznej umowy rozporządzającej było zależne od ziszczenia się jednego z warunków zawieszających, tj. (i) doręczenia spółce pisemnego zawiadomienia o nieskorzystaniu przez miasto Poznań z prawa pierwokupu nieruchomości; lub (ii) upływu terminu, w którym miasto Poznań może skorzystać z tego prawa.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. sprzedała 906 mieszkań, tj. o 27% więcej niż rok wcześniej.

(ISBnews)