Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach: serii D o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60 mln zł, oraz serii E również o wartości nominalnej nieprzekraczającej 60 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 ustawy na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje nie będą zabezpieczone, podano również.

"Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży" - czytamy w komunikacie.

Zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst, podano również.

"Odsetki od obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 31 stycznia 2022 r." - czytamy w komunikacie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)