"Konsorcjum, w skład którego wchodzi spółka zależna PBG oil and gas Sp. z o.o. zawarło z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. porozumienie dotyczące rozwiązania oraz rozliczenia umowy z dnia 25 listopada 2014 roku o kompleksową realizację inwestycji pn. 'Rozbudowa Tłoczni Rembelszczyzna w ramach budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą'. W skład konsorcjum wchodzą: PBG oil and gas Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. oraz Eltel Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Strony uzgodniły, że z dniem 25 listopada 2016 roku umowa zostaje rozwiązana bez orzekania winy, a kwestie sporne związane z częściowym wykonaniem przez konsorcjum umowy, o wartości 20 890 275,95 zł, oraz wynikające z tego tytułu potencjalne roszczenia rozstrzygane będą na drodze sądowej.

"Ponadto, do czasu rozstrzygnięć sądowych, zamawiający tytułem wierzytelności, o której mowa powyżej zatrzymał kwotę 14 004 338,93 zł z wniesionego przez konsorcjum zabezpieczenia należytego wykonania umowy" – czytamy dalej.

Umowa na rozbudowę tłoczni Rembelszczyzna została zawarta w listopadzie 2014 r. Wartość umowy wynosiła 137,27 mln zł netto.

Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)