"W ostatnim czasie sukcesywnie obniżamy nasze zadłużenie finansowe, a sytuacja płynnościowa Grupy jest dobra. Jednak, w naszej ocenie, przy dokonaniu pewnych zmian - jesteśmy w stanie zarządzać Grupą dużo bardziej efektywnie, a nowe drogi rozwoju w postaci inwestycji bądź potencjalnych akwizycji, będą dla nas łatwiej osiągalne" - powiedział Zachwieja w rozmowie z ISBnews.

"Rozważamy refinansowanie istniejącego zadłużenia wraz z wydłużeniem zapadalności długu oraz zwiększeniem puli środków do wykorzystania. W mniejszym stopniu chcemy polegać na finansowaniu z kapitału obrotowego. Nie wykluczamy także emisji obligacji w 2017 roku. Dzięki temu Grupa zdywersyfikuje swoje źródła finansowania" - kontynuował.

Na koniec III kwartału 2016 r. wartość kredytów i pożyczek Cube.ITG wynosiła 93,2 mln zł, co stanowi spadek o 14,1% r/r. Łączne zadłużenie odsetkowe na dzień 30 września 2016 r. wynosiło 112,6 mln zł (-6%).

"Naszym najbliższym krokiem będzie sprzedaż zbędnej części majątku przejętej spółki Data Techno Park. Myślimy głównie o nieruchomości biurowej spółki.Grupa Cube.ITG w czerwcu 2015 r. przejęła spółkę ITMED, a także pośrednio Data Techno Park posiadające największe data center w Europie Środkowej, co zwiększyło możliwości Grupy nie tylko na rynku usług medycznych, a także w zakresie obsługi klientów komercyjnych. Skutkiem zmian jest oferowanie nowych, specjalistycznych usług IT, głównie związanych z obszarem Big Data i Cloud Computing'iem" - powiedział także wiceprezes Cube.

"Czynnikiem wspierającym nasz cash-flow będzie także uregulowanie przez nabywcę w II kw. 2017 r. ostatniej transzy należności z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Działu Retail CUBE.ITG z kwietnia br. na rzecz spółki SESCOM" - dodał.

W kwietniu 2016 r. Cube.ITG zawarła z Sescom umowę sprzedaży działu. Cena transakcyjna wyniosła 12,5 mln zł, przy wartości księgowej rzędu 2,8 mln zł. Kupujący do momentu przeniesienia własności uregulował 7,5 mln zł, a płatność pozostałej części przypada po okresie 12 miesięcy od terminu zawarcia umowy sprzedaży.

"Podjęte inicjatywy przyczynią się do poprawy sytuacji płynnościowej, a także struktury zadłużenia oraz dalszego obniżenia kosztu długu, a to z kolei pozwoli nam na koncentrację na realizacji założeń naszych planów rozwojowych" - wskazał Zachwieja.

W okresie styczeń-wrzesień 2016 r., spółka Cube.ITG wypracowała 68,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (wobec 101,2 mln zł rok wcześniej) oraz 25,2 mln zł zysku EBITDA i 9,4 mln zł zysku netto (wobec odpowiednio 8,5 oraz 3,8 mln zł). Na osiągnięte wyniki in plus wpłynęło rozliczenie zysku na transakcji zbycia Działu Retail CUBE.ITG ujętego w rachunku zysków i strat na kwotę 6,6 mln zł.

"Mimo niesprzyjających warunków rynkowych, nasze wyniki są dobre i osiągamy zdecydowanie wyższe rentowności, niż w ubiegłym roku. To przede wszystkim skutek zmiany struktury przychodów - stawiamy na wysokomarżowe usługi i sprzedaż zaawansowanych rozwiązań, a zmniejszamy udział oferowania licencji obcych i usług serwisu rozproszonego, realizowanych z dużym udziałem kosztów zewnętrznych" - podsumował wiceprezes.

Cube.ITG koncentruje się na wdrażaniu i integracji rozwiązań aplikacyjnych (zarówno własnych, jak i firm trzecich), głównie wśród dużych podmiotów. Usługi Grupy koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym i ochrony zdrowia. Oprócz realizacji długoterminowych kontraktów, wdrażane są również nowe usługi dla branży medycznej. Spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 roku.

(ISBnews)