"Po spełnieniu określonych w umowie warunków zawieszających, nastąpiło zamknięcie transakcji obejmujące nabycie przez PKO Leasing 100% akcji w RLPL oraz zastąpienie przez grupę PKO Banku Polskiego finansowania udzielonego RLPL przez RBI lub podmioty z grupy RBI" - czytamy w komunikacie.

PKO BP podał, że w związku z zamknięciem transakcji, 1 grudnia 2016 r. zarząd banku podjął uchwałę stwierdzającą brak spełnienia warunków dywidendy (zgodnie z definicją zawartą w uchwale o podziale zysku).

"W konsekwencji, zysk banku osiągnięty w 2015 roku oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych podzielony zostanie w sposób określony w § 2 uchwały o podziale zysku, co zakłada przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy, nie przewidując wypłaty dywidendy" - czytamy także.

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali 30 czerwca br. o przeznaczeniu kwoty 1,25 mld zł na dywidendę dla akcjonariuszy, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, pod warunkiem, że do 8 grudnia 2016 roku (włącznie) PKO BP nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego, nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych.

Według planu, fuzja prawna planowana jest na I poł. 2017 r. Docelowo PKO BP chce mieć jeden podmiot na rynku leasingu, który będzie jego liderem z udziałem na poziomie 13,3% mierzonym według wartości sprzedaży.

Na początku listopada PKO BP (jako gwarant) podpisał umowę z Raiffeisen Bank International (RBI) umowę zakupu 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) na rzecz PKO Leasing. Uzgodniona w transakcji cena za 100% akcji w RLPL wynosi 850 mln zł.

Wcześniej zgody na przejęcie kontroli nad kupowaną spółką wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ukraiński urząd antymonopolowy, które to warunki określała warunkowa umowa dotycząca transakcji zawarta 2 listopada 2016 r. Zamknięcie transakcji uzależnione było w szczególności od uzyskania wymaganych zgód antymonopolowych.

We wrześniu br. PKO BP złożył wiążącą oferty nabycia 100% akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RBPL) od Raiffeisen Bank International (RBI) i zawarł porozumienie o prowadzeniu negocjacji na zasadzie wyłączności.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)