"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 5 560 990 zł do kwoty nie wyższej niż 11 060 990,00 zł , tj. o kwotę nie wyższą niż 5 500 000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 5 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku spółki, jaki zostanie przeznaczony do podziału między akcjonariuszy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku" - czytamy w projektach uchwał na NWZ. 

Emisja akcji serii H nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty skierowanej wyłącznie do wybranych przez zarząd podmiotów, podano także.

Z projektów wynika, że cena emisyjna akcji serii H będzie nie niższa niż 1,00 zł za akcję.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki po zapoznaniu się z opinią zarządu spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, niniejszym działając w interesie spółki pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii H" - czytamy dalej.

W uzasadnieniu do wyłączenia prawa poboru akcji serii H spółka napisała, że to działanie uzasadnione jej interesem.

"Celem emisji jest dokapitalizowanie spółki w przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego - sanacyjnego spółki przez właściwy sąd. Emisja akcji z wyłączeniem prawa poboru zapewni możliwość szybkiego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego i dokapitalizowania spółki, co będzie konieczne w przypadku, gdyby nastąpiło otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W przekonaniu zarządu spółki, wyłączenie prawa poboru jest również w interesie akcjonariuszy, albowiem zapewni szybkie dokapitalizowanie spółki w ramach w/w procesu, co zapewni środki na pokrycie części kosztów działalności w postępowaniu restrukturyzacyjnym" - czytamy w uzasadnieniu.

Ustalenie ceny emisyjnej przez radę nadzorczą, w ocenie spółki, pozwoli to na ukształtowanie ceny na poziomie uwzględniającym jej bieżącą sytuację oraz wycenę rynkową w aktualnej sytuacji Alma Market.

W połowie września Alma Market poinformowała, że złożyła w sądzie rejonowym wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania sanacyjnego.

Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów, działalność w branży nieruchomości w zakresie obsługi nieruchomości i ich wynajmu, a także realizacji projektów deweloperskich. Spółka jest notowana na GPW od 1994 r.