Wśród osób z wyższym wykształceniem istnieje wyraźna różnica między płciami. Jak się okazuje wśród kobiet w wieku 25-34 lat odsetek pań po wyższych studniach jest na poziomie 46 proc., podczas gdy wśród mężczyzn w tym samym wieku wyższe wykształcenie ma 35 proc. Chociaż udział mężczyzn z wyższym wykształceniem wzrastał w ciągu ostatnich dziesięciu lat, tempo wzrostu było wolniejsze niż w przypadku kobiet. W rezultacie różnica między płciami wzrosła do 10,8 punktu procentowego (p.p.) z 9,4 p.p. w 2011 r.

Państwa członkowskie UE wyznaczyły sobie cel zwiększenia odsetka ludności UE w wieku 25-34 lata, która ukończyła szkołę wyższą, do 45 proc. do 2030 r. Jedenaście państw wspólnoty już teraz osiągnęło ten wynik. W pięciu państwach ponad połowa osób w omawianej grupie wiekowej miała w 2020 r. wykształcenie wyższe: Luksemburg (61 proc.), Irlandia i Cypr (po 58 proc.), Litwa (56 proc.) i Holandia (52 proc.). Pozostałe państwa, w których odsetek młodych dorosłych był powyżej celu na 2030 r. to Belgia, Dania, Hiszpania, Francja, Słowenia i Szwecja.

Natomiast najniższe udziały odnotowano w Rumunii (25 proc.), we Włoszech (29 proc.), na Węgrzech (31 proc.), w Bułgarii i Czechach (po 33 proc.). W Polsce odsetek osób w wieku 25-34 lat z dyplomem wyższej uczelni był na poziomie nieco powyżej 42 proc., co plasuje nas w środku stawki. W porównaniu do 2019 roku odsetek osób po wyższych studiach w tej grupie wiekowej w Polsce spadł o 1,1 pp z 43,5 proc.

Młodsi mają wyższy poziom wykształcenia niż osoby starsze

Patrząc na różnice między grupami wiekowymi widać wyraźną różnicę w poziomie wykształcenia. W grupie wiekowej 25–54 lat wykształcenie wyższe ma 36 proc. populacji UE. Wśród starszych obywateli UE poziom wyksztalcenia był o wiele niższy. W grupie wiekowej 55–74 lata wyższe wykształcenie ma 22 proc. osób.

Największe różnice pod względem wieku odnotowano w Irlandii (25 pp), Luksemburgu i na Cyprze (po 24 pp), Polsce (22 pp) i Malcie (21 pp). Na drugim końcu skali znalazły się cztery kraje z różnicą poniżej 10 pp: Bułgaria i Węgry (po 9 pp), Niemcy i Estonia (po 6 pp).